Į pradžią Svetainės žemėlapis El. paštas
('Alt' 'S')    
Prisijungimas
Prisijungimo vardas: 
Slaptažodis: 

Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2006-08-22
Iš viso apsilankė: 1394982
Šiandien apsilankė: 417
Dabar naršo: 1

 

 2016-04-28


 

    Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuota nacionalinė kampanija „Už saugią Lietuvą“ kviečia būti aktyviais, nelikti abejingais ir savo idėjomis, laiku ar žiniomis prisidėti prie kampanijos partnerių vykdomų veiklų. Prisijunk prie mūsų! Pasidalink savo darbais. Skirk savo laiko!

      www.uzsaugialietuva.lt

 

 


 

2016-03-22

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru (toliau - Centras) kartu su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija atlieka visų bendrojo ugdymo mokyklų apklausą apie 2015-2016 mokslo metais mokyklose įgyvendinamas prevencines programas bei vykdomas kitas prevencines veiklas. Apklausos tikslas - atskleisti kiek ir kokias prevencines programas įgyvendina mokyklos, kiek turi parengtų pedagogų dirbti pagal konkrečias prevencines programas, kiek šiose programose dalyvauja mokyklos bendruomenės narių, kokias kitas prevencines veiklas vykdo mokykla. Surinkta informacija padės nustatyti prevencinių programų įgyvendinimo mastą Lietuvoje bei jų poreikį ateityje, prisidės planuojant ir tobulinant prevencinės veiklos organizavimą mokykloje. Plačiau apie apklausą>>

Atskirų mokyklų atsakymai nebus viešai prieinami. Mokyklų pateikta informacija bus susisteminta, apibendrinta ataskaita bus viešinama Centro tinklapyje.

Kviečiame bendrojo ugdymo mokyklas dalyvauti apklausoje ir užpildyti anketą>>

Kilus neaiškumams, rašykite adresu: sppc.registracija@gmail.com

 


 2015-12-21

 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos  centre gruodžio 15d.  buvo organizuotas seminaras  pedagoginių psichologinių, švietimo pagalbos tarnybų specialiesiems pedagogams, logopedams - „Pagalbos galimybės mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių". Skaityti pranešimai apie įvairius sutrikimus, sukeliančius specialiuosius  ugdymosi poreikius, apie pagalbos teikimo galimybes mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, apie taikomus tinkamus ugdymo, elgesio   formavimo būdus ir metodus. Pranešimai bus patalpinti SPPC interneto svetainėje  po pakartotinio seminaro, kuris įvyks vasario mėnesį.

 

 

Seminare skaityti pranešimai:

 

„Matematikos mokymosi sutrikimas: raiška, įvertinimas, korekcija", Rūta Kibildienė, Vilniaus PPT specialioji pedagogė metodininkė.

„Sėkmingi ugdymo(si) būdai mokymosi sunkumus patiriančiam mokiniui", Edita Rožėnienė, Molėtų PPT specialioji pedagogė metodininkė.

„Specialistų gebėjimų įvairovė ir jų įtaka individualiai vaiko kalbos plėtotei", Kristina Domeikienė, Vilniaus PPT logopedė metodininkė.

„Pagalbos galimybės emocijų ir elgesio sutrikimų turintiems vaikams", Virginija Karalienė, vaikų ir paauglių neurologė psichiatrė.

„Autistiško vaiko ugdymas bendrojoje klasėje. Galimybės ir iššūkiai", Loreta Grikainienė, SPPC logopedė metodininkė.

 


 

 2015-12-17

 

2015 m. gruodžio 16 d. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras organizavo metodinę dieną savivaldybių administracijų vaiko gerovės komisijų atstovams. Metodinėje dienoje pristatytos Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo įgyvendinimo aktualijos, analizuota vaiko gerovės komisijos narių veikla prevencijos srityje.

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro specialistai aptarė prevencijos planavimo ir įgyvendinimo aspektus bendrojo ugdymo mokykloje bei supažindino su naujai sukurtomis prevencinės programomis. Svečiai iš Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento pristatė Ankstyvosios intervencijos programą ir jos įgyvendinimo galimybes savivaldybėse, Panevėžio rajono savivaldybės administracijos atstovė dalinosi gerąja patirtimi.

 


 

 2015-12-01

Lietuvos Respublikos Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisija, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras 2015 m. lapkričio 30 d. Lietuvos Respublikos Seimo III rūmų salėje surengė konferencijoje „Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija bendrojo ugdymo institucijose".  Konferencijoje dalyvavo bendrojo ugdymo mokyklų vadovai, vaiko gerovės komisijų nariai ir savivaldybių  administracijų švietimo padalinių darbuotojai, specialistai, mokslininkai.


  
   

Konferencijoje kartu su mokslininkais, praktikais, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento, Švietimo ir mokslo ministerijos, sveikatos apsaugos sistemos, policijos, nevyriausybinių organizacijų, bendrojo ugdymo mokyklų bei kitų institucijų atstovais buvo aptarti aktualūs psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos klausimai, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo naujosios tendencijas, pavojus ir daromą žalą mokiniams bei visai visuomenei, priemonės, kurių būtina imtis mokyklų vadovams, savivaldybių administracijoms ir kt. valstybės institucijoms siekiant sukurti saugesnę aplinką mokyklose ir užtikrinti vaiko gerovę.

Pažyma apie dalyvavimą tarptautinėje konferencijoje>>

Priedas prie pažymos>>

 

Konferencijoje skaityti pranešimai:

ŠMM strategija prevencijos srityje, grįsta moksliniais įrodymais. Žydronė Žukauskaitė, ŠMM Bendrojo ugdymo departamento direktorė

Neteisėtos narkotikų apyvartos situacija, tendencijos ir pokyčiai. Rūta Jašinskienė, Lietuvos kriminalinės policijos biuras

Mokyklos vaidmuo vykdant psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją. Inga Juozapavičienė, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktorė

Evidence based prevention - The Icelandic Model. JÓN SIGFÚSSON, ICSRA, Islandija

Naujosios psichoaktyviosios medžiagos. Robertas Badaras, Vilniaus universiteto Toksikologijos centras

Psichoaktyviosios medžiagos, nesaugus elgesys ir užkrečiamosios ligos. Prof. dr. SAULIUS ČAPLINSKAS, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktorius

Mokyklos bendruomenės vaidmuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijoje. Solveiga Grudienė, Lietuvos švietimo konfederacija, „Renkuosi mokyti!"

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo tarp Lietuvos mokinių paplitimas ir vartojimo pokyčiai remiantis HBSC tyrimų duomenimis. Prof. Apolinaras Zaborskis, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencinės programos „Savu keliu" pristatymas. Irma Čižienė ir Sandra Valantiejienė, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras

Programos „Gyvai" dalyviai: Gyvenkime sveikai ir būkime nepriklausomi! Roberta Paulauskaitė, Klaipėdos Sendvario progimnazija

 


 Atnaujinta 2015-12-01

KVIEČIAME NAUDOTIS SPECIALIOSIOMIS KOMPIUTERINĖMIS MOKYMO PRIEMONĖMIS

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras (toliau – Centras), įgyvendinęs projektą „Specialiųjų mokymo priemonių rengimas, II etapas" (Nr. VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-003), finansuojamą Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis, primena, kad

projekto lėšomis buvo parengtos dvi kompiuterinės specialiosios mokymo priemonės:

Kompiuterinė matematikos priemonė 1-4 klasėms internetinėje erdvėje, skirta specialiesiems pedagogams, dirbantiems su mokiniais, turinčiais matematikos mokymosi sunkumų / sutrikimų. Priemonė pasiekiama adresu:

sppc.emokykla.lt

Kompiuterinė lietuvių kalbos priemonė 1-4 klasėms  internetinėje erdvėje, skirta specialiesiems pedagogams, dirbantiems su mokiniais, turinčiais lietuvių kalbos mokymosi sunkumų. Priemonė pasiekiama adresu:

lietuviu1-4.mkp.emokykla.lt 

Centras maloniai kviečia naudotis šiomis specialiosiomis mokymo priemonėmis!

Informacija dėl registracijos – kiekvienos priemonės el. svetainėje.

Kilus klausimams prašome kreiptis  el.paštu irena.stankuviene@sppc.lt, arba tel.:  (8 5) 230 53 71. 


Atnaujinta 2015-11-26 

Informuojame, kad Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, atsižvelgdamas į temos aktualumą ir mokyklos specialistų susidomėjimą, organizuoja seminarus mokyklų administracijų, vaiko gerovės komisijų atstovams, psichologams, socialiniams pedagogams ,,Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams galimybės mokykloje". Seminarų tikslas - didinti mokyklos personalo kompetencijas taikyti tinkamas poveikio priemones dirbant su netinkamai besielgiančiais mokiniais.

Primename, kad 2012 m. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos užsakymu buvo parengtos Rekomendacijos dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams (2012 m. rugpjūčio 28 d. LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-1268). Jomis siekiama padėti mokykloms užtikrinti mokyklos bendruomenės narių fizinį ir psichologinį saugumą.

Seminarai vyks:

Svarbi informacija: 2015 m.lapkričio 26 d. seminaras Jonavoje neįvyks. Seminaras perkeliamas į gruodžio 18 d. Seminaro vieta: Suaugusiųjų švietimo centre, J.Basanavičiaus g. 7, Jonava. Seminaro pradžia 9.30 val., trukmė - 8 akad. val.Lektorė dr. N.Grigutytė, psichologė. Užsiregistravusių dalyvių registracija galioja. REGISTRACIJA BAIGTA!

Svarbi informacija: 2015 m.lapkričio 27 d.seminaras Molėtuose neįvyks. Seminaras perkeliamas į gruodžio 17 d. Seminaro vieta: Molėtų švietimo centre, Vilniaus g. 44-408, Molėtai. Seminaropradžia 9.30 val., trukmė - 8 akad. val.Lektorė dr. N.Grigutytė, psichologė. Užsiregistravusių dalyvių registracija galioja.  REGISTRACIJA BAIGTA!

Dalyvavimas seminaruose - nemokamas, dalyviams bus išduodami Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro pažymėjimai. Dalyviams numatyta kava kavos pertraukų metu, maitinimas pietų metu - nenumatytas.

Būtina išankstinė registracija. Iš vienos mokyklos gali registruotis ne daugiau kaip 2 atstovai.

Dalyvių skaičius - ribotas. Pirmenybė teikiama anksčiau užsiregistravusiems. Surinkus dalyvių grupę, registracija nutraukiama. Apie registracijos į seminarą patvirtinimą/nepatvirtinimą informuosime kiekvieną besiregistruojantį į renginį el. paštu.

Atkreipiame dėmesį, kad seminarai ,,Rekomendacijų dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams įgyvendinimo mokykloje galimybės" vyko 2013-2014 m., todėl kviečiame registruotis tuos, kurie nedalyvavo šiuose seminaruose.

 


 

2015-11-09

Bendradarbiaujant Joniškio rajono savivaldybei, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrui, Lietuvos specialiosios kūrybos draugijai ,,Guboja", Joniškio ,,Saulės" pagrindinei mokyklai, Joniškio rajono švietimo centrui, Pedagoginei psichologinei tarnybai 2015 m. lapkričio 3 d. Joniškio „Saulės" pagrindinėje mokykloje vyko tarptautinė metodinė-praktinė konferencija „Sėkmingos patirtys ugdant specialiųjų lavinamųjų klasių mokinius formaliojo ugdymo ir neformaliojo švietimo veikloje". Konferenciją nuotaikingai pradėjo Šiaulių miesto savivaldybės globos namų padalinio „Goda" „Spalvų muzikos" orkestro programa. Susirinkusius dalyvius ir svečius pasveikino mokyklos direktorius T. Armonavičius,  LR Seimo narys V. Gailius, Joniškio rajono savivaldybės mero pavaduotoja V. Aleknavičienė ir kiti svečiai.

Konferencija subūrė 95 mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus, mokyklų vadovus iš Kėdainių, Akmenės, Vilniaus, Pasvalio, Kelmės, Kazlų Rūdos, Šiaulių, Tauragės, Radviliškio, Šeduvos, Panevėžio, Latvijos (Rygos, Jelgavos), Estijos (Jarve). Pristatyti 32 pranešimai. Lietuvos Specialiosios kūrybos draugija ,,Guboja" atvežė po Lietuvą keliaujančią socialinę-meninę akciją -  "Sugriaukime sienas" bei fotografijų parodą „Socialiniai portretai".

Kolegos iš Estijos, Latvijos, Joniškio Švietimo centro supažindino su didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo patirtimi Estijos, Latvijos, Olandijos, Danijos, Jungtinės Karalystės šalyse.

Po plenarinio posėdžio dalyviai, pasiskirstę į dvi grupes, dalyvavo kūrybinių dirbtuvių veikloje bei kartu su neįgaliaisiais gamino akcijos simbolį - vėjo malūnėlius. Vienas iš akcijos dalyvių, su mokyklos direktoriaus palinkėjimais, išvyko tęsti žygį po Lietuvą.

 

Po pietų darbas tęsėsi dviejose grupėse, kuriose mokytojai turėjo galimybę pasidalinti savo gerąja darbo patirtimi, sėkmės istorijomis, ugdant mokinius, turinčius didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių.

Specialiojo ugdymo skyrius „Saulės" mokykloje skaičiuoja dar tik 12 metus, o ši konferencija - jau ketvirtoji.


 

 

 2015-10-28

 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras vykdydamas ES projektą ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas" Nr. VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-005 atliko analizę ir tyrimą LR Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo įgyvendinimo srityje. Kviečiame susipažinti:

 

2015-09-28

 

2015 m. rugsėjo 24 d. Socialinių mokslų kolegijoje (Kalvarijų g. 137 E, Vilnius) vyko tarptautinė konferencija „Prevencijos svarba vaikų gyvenimo kokybės gerinimui". Konferencijoje dalyvavo Seimo nariai, Švietimo ir mokslo ministerijos, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro, savivaldybių administracijų, policijos, mokyklų, universitetų , nevyriausybinių organizacijų atstovai, svečiai iš Islandijos, Norvegijos, Čekijos ir Švedijos.

Konferencijoje Švietimo ir mokslo viceministrė Natalja Istomina pristatė ministerijos prioritetus prevencijos srityje, prof. Apolinaras Zaborskis pateikė Lietuvos mokinių ir kitų šalių mokinių gyvensenos ir gyvenimo kokybės palyginimą, psichologas Robertas Povilaitis, „Vaikų linijos" vadovas, kalbėjo apie patyčių ir kitų smurto formų prevenciją pagal ekologinį modelį. Taip pat pristatytas praktinio taikymo Švedijos mokyklose pavyzdys - programa „Friends", kalbėta apie Olweus, kitų prevencinių programų sėkmės veiksnius, lemiančius jų tęstinumą ir veiksmingumą, prevencinių programų akreditavimą kaip vieną iš efektyvios prevencijos veiksnių, pirminę prevenciją kaip didžiausią auditoriją pasiekiantį ir svarbiausią veiklos modelį.

Konferencijos pranešimai:

Švietimo ir mokslo ministerijos prioritetai prevencijos srityje. Dr. Natalja Istomina, Švietimo ir mokslo viceministrė

Lietuvos mokinių gyvensena ir gyvenimo kokybė: pokyčiai ir tarptautinis palyginimas. Prof. Apolinaras Zaborskis, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, HBSC tyrimo Lietuvoje koordinatorius

Jaunų žmonių psichikos sveikatos stiprinimas, sutrikimų prevencija ir racionalus visuomeninių išteklių panaudojimas. Prof. dr. Arne Holte, Norvegijos visuomenės sveikatos instituto direktoriaus pavaduotojas

Patyčių ir kitų smurto formų prevencija pagal ekologinį modelį. Dr. Robertas Povilaitis, VšĮ „Vaikų linija" vadovas, psichologas

Prevencinių programų sertifikavimo sistema Čekijos Respublikoje. Markéta Čermáková, Nacionalinio švietimo instituto Sertifikavimo agentūros pirminės rizikingo elgesio prevencijos sertifikavimo specialist

Įrodymais pagrįsta prevencija. Islandijos modelis. Jón Sigfússon, Reikjaviko Universiteto Islandijos Socialinių tyrimų ir analizės centro direktorius

Olweus patyčių prevencijos programos efektyvumas ir sėkmės veiksniai, lemiantys lojalumą programai ir jos tęstinumą. André Baraldsnes, Olweus patyčių prevencijos programos vyresnysis instruktorius/konsultantas Bergeno universiteto tyrimų centre bei Vaikų ir jaunimo psichikos sveikatos ir gerovės centre

Teisinis patyčių ir diskriminacijos reglamentavimas Švedijoje. Programa Friends - praktinio taikymo Švedijos mokyklose pavyzdys. Lars Arrhenius, organizacijos Friends vadovas

Projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas" indėlis prevencinės veiklos plėtotei. Irma Čižienė, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro direktorė

 

 

 
 
    

 

Konferencija organizavo Švietimo ir mokslo ministerija ir Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras valstybės projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas" lėšomis. Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos biudžeto.

Patvirtinimas apie dalyvavimą konferencijoje>>

 

 


2015-05-25

 

„Pagalbos mokiniui efektyvumo ir kokybės plėtra, II etapas" (VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-002) lėšomis  parengtos rekomendacijos pedagogams ir švietimo pagalbos specialistams „Naujosios (Z) kartos ugdymo pedagoginiai ir psichologiniai aspektai". Šios rekomendacijos parengtos  aprašo „Vaiko mokymosi procesų esminių aspektų identifikavimas" ir pravestų mokymų pedagogams ir mokymosi konsultantams pagrindu.

Rekomendacijas sudaro 2 dalys:

1. Naujosios (Z) kartos mokinių savybių ir ugdymo realybės sąryšingumo įžvalga: didaktinis diskursas.

2. Naujosios (Z) kartos mokinių mokymosi procesų psichologiniai aspektai.

Parengtos Rekomendacijos tėra orientyrai mokinių mokymosi procesų esminiams aspektams identifikuoti ir Naujosios (Z) mokinių kartos mokymosi efektyvumui didinti.

Rekomendacijos yra skirtos mokyklų pedagogams, tačiau jomis sėkmingai gali pasinaudoti ir švietimo pagalbos specialistai bei kiti, besidominantys naująja karta ar su ja dirbantys.

Rekomendacijos pedagogams ir švietimo pagalbos specialistams „Naujosios (Z) kartos ugdymo pedagoginiai ir psichologiniai aspektai"

 2015-05-25

 

Šių metų gegužės 21 d. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre įvyko metinis renginys mokyklų, skirtų mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, vadovams. Jame pranešimus skaitė Gražina Šeibokienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo departamento Švietimo pagalbos skyriaus vedėja,  Daiva Vaišnorienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo departamento Švietimo pagalbos skyriaus vyriausioji specialistė, Teresa Aidukienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Pedagogų veiklos skyriaus vyriausioji specialistė, Virginija Karalienė, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro Specialiosios pedagogikos skyriaus gydytoja neurologė, Genė Žilinskienė, Gelgaudiškio ,,Šaltinio" specialiojo ugdymo centro ugdymo skyriaus vedėja ir Edita Astapovičienė, Vilniaus ,,Atgajos" specialiosios mokyklos direktorė.


Renginio metu buvo nutarta steigti mokyklų, skirtų mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, vadovams, asociaciją. Išrinktas organizacinis komitetas.

 

Renginyje skaityti pranešimai:

Agresija, kaip netoleruotinas elgesys klasėje. Dr. V. Karalienė

Pozityvaus elgesio palaikymo sistemos kūrimas ir pritaikymas. Genė Žilinskienė, Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro ugdymo skyriaus vedėja

Ugdymo planas – mokinių ugdymosi reikmėms tenkinti ir mokyklos veiklos tikslams įgyvendinti. Daiva Vaišnorienė, Švietimo pagalbos skyriaus vyriausioji specialistė

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų profesinio tobulėjimo aktualijos. Teresa Aidukienė, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Pedagogų veiklos skyriaus vyriausioji specialistė

 


2015-05-13

 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras vykdydamas valstybės projektą „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas“ (Nr. VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-005) organizuoja mokymus mokyklų vaiko gerovės komisijų nariams, kurių metu numatoma nagrinėti tokias temas: mokyklos VGK darbo iššūkiai ir geroji patirtis, darbo optimizavimo galimybės, efektyvaus komandinio darbo organizavimas, pagalbos vaikui ir šeimai planavimas, tarpinstitucinis bendradarbiavimas, VGK veiklos vertinimas ir įsivertinimas.

2015 m. gegužės 20 d. seminaras „Mokyklos vaiko gerovės komisijos veikla: paskirtis, galimybės ir iššūkiai“ vyks Anykščių Švietimo pagalbos tarnyboje, Šviesos g. 7, Anykščiai.

Lektorė – N.Grybienė, psichologė.

Dalyvavimas seminare – nemokamas, dalyviams bus išduodami Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro pažymėjimai.

Kviečiame šiame seminare dalyvauti Anykščių ir Molėtų rajonų bendrojo ugdymo mokyklų vaiko gerovės komisijų narius.

 

Reikalinga išankstinė registracija. Pageidaujančius dalyvauti seminare prašome registruotis el. paštu neringai.grybienei@gmail.com iki š. m. gegužės 15 d. Iš vienos mokyklos gali dalyvauti 1-3 vaiko gerovės komisijos nariai. Dalyvių skaičius seminare yra ribotas, pirmenybė teikiama anksčiau užsiregistravusiems. Surinkus dalyvių grupę, registracija nutraukiama.

PRIDEDAMA.

1. Seminaro programa

2. Dalyvių registracijos forma

 

Š.m. gegužės 22 d. seminaras vyks Vilniuje. Lektorė - I.Dulinskaitė, psichologė. Registracija baigta, laisvų vietų nėra.

Š.m. gegužės 26 d. seminaras vyks Marijampolėje. Lektorė - J.Kirkauskienė, psichologė. Registracija baigta, laisvų vietų nėra. 


 

2015-05-07

 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras įgyvendinant ESF projekto „Pagalbos mokiniui efektyvumo ir kokybės  plėtra, II  etapas", Nr. VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-002, surengė baigiamają viešinimo konferenciją, kurios tikslas - pristatyti projekto veiklų rezultatus, pasiekimus, apžvelgti veiklų tęstinumo galimybes.

 


Konferencijoje pranešimus skaitė prof. habil.  dr. Vilija Targamadzė, dr. P. Skruibis, dr. N. Grigutytė, dr. O. Monkevičienė, projekto veiklų dalyviai, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro specialistai. Konferencijoje dalyvavo projekto  konsultantus,  ŠMM   ir mokyklų administracijos atstovai,  mokytojai,  švietimo pagalbos specialistai.

Konferencijoje skaityti pranešimai: 

„Pagalbos mokiniui efektyvumo ir kokybės  plėtra, II  etapas". Dalia Žičkienė.

Pranešimas. Prof. habil.  dr. Vilija Targamadzė

"Šiandieniniai iššūkiai ikimokyklinio ugdymo kokybei". O. Monkevičienė

Seksualinių nusikaltimų prieš vaikus intervencija mokykloje: specialistų patirties ir žinių analizė. Dr. N. Grigutytė

"Jaunų žmonių savižudybės - prevencijos galimybės Lietuvoje". Dr. P. Skruibis

"Vaiko įvertinimo metodikos psichologų praktinėje veikloje". V. Gudauskienė

 "5- 7 metų vaiko kalbos raidos vertinimo metodikos „Urtės ir Motiejaus diena" pristatymas,  jos naudojimo praktiniai aspektai ir ateities perspektyvos". Lina Palačionienė, Vaida Stupurienė

 

2015-04-09

Šiuo metu vykdoma mokyklų, pageidaujančių diegti Olweus patyčių prevencijos programą 2015-2016 metais, atranka. Mokyklų atrankos kriterijai bei įsipareigojimai nurodyti dokumente Informacija bendrojo ugdymo mokyklų direktoriams. Mokyklos, norinčios dalyvauti programoje, kviečiamos užpildyti Mokyklų atrankos klausimyną ir iki š.m. balandžio 17 d. atsiųsti jį adresu Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, Viršuliškių g. 103, Vilnius (su prierašu OLWEUS PROGRAMOS ATRANKAI). Iš pradžių galite nuskanuoti užpildytus klausimynus ir atsiųsti el.paštu olweus.programa@sppc.lt

Apie tolesnę atrankos eigą bus informuoti visi pareiškėjai. 

 

 


 

2015-03-26

Š. m. kovo 10 d. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras vykdant ESF projektą 'Pagalbos mokiniui efektyvumo ir kokybės plėtra, II etapas“, Nr. VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-002 " surengė konferenciją ,,Naujoji(Z) mokinių karta - prarastoji ar dar neatrastoji?“.
 
Konferencijos metu buvo diskutuojama apie Naująją mokinių kartą, jos didaktines problemas bei mokymosi ypatumus, dalinamasi savo patirtimi, buvo numatomos tolimesnio bendradarbiavimo kryptis ugdant šiuolaikinius mokinius. Konferencijoje pranešimus skaitė Habil.dr. prof. Vilija Targamadzė, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro psichologė Aida Šimelionienė, Trakų švietimo pagalbos tarnybos psichologės Kira Solovjovienė ir Austė Idaitė, Riešės gimnazijos pradinio ugdymo skyriaus vedėja Agnė Pujanauskienė ir specialioji pedagogė Ramunė Civinskienė. Vyko darbo grupės konferencijos tematika.

Konferencijoje skaityti pranešimai:

„ Naujosios mokinių kartos didaktinių problemų eskizo brėžtis“, Habil.dr. prof. Vilija Targamadzė

„Ar gali Y karta suprasti Z kartą?“ , Kira Solovjovienė ir Austė Idaitė, Trakų švietimo pagalbos tarnybos psichologės

„Z kartos vaikai mokytojų akimis“ Agnė Pujanauskienė, Riešės gimnazijos pradinio ugdymo skyriaus vedėja ir Ramunė Civinskienė, specialioji pedagogė

"Naujoji mokinių karta ir jos mokymo(si) ypatumai", Dr. Aida Šimelionienė, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras

 


 

 2014-12-22

 

ATNAUJINTA INFORMACIJA

 

2007 m vasario 14 d. įsigaliojo Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtinti Psichologų, teikiančių pagalbą mokiniui, atestacijos nuostatai. 2009 m. sausio 1 d. įsigaliojo Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtinta Psichologų, teikiančių pagalbą mokiniui, atestacijos nuostatų nauja redakcija ( Psichologų atestacijos nuostatai1 PRIEDAS2 PRIEDAS3 PRIEDAS)

 

Psichologų atestaciją vykdo Psichologų atestacijos komisija veikianti prie Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro (komisijos sudėtis >> ). Komisijos pirmininkė Irma Čižienė, Komisijos sekretorė Vida Gudauskienė. Psichologai pretenduojantys atestuotis atitinkamai kvalifikacinei kategorijai prašymą (Prašymas I,  Prašymas II) ir dokumentus teikia Komisijos sekretorei Vidai Gudauskienei (tel. (85)2426396, el.p.: vida.gudauskiene@sppc.lt).

 

Komisijos posėdžių datos 2015 metais: vasario 27d., balandžio 24d., birželio 19d., spalio 16 d., gruodžio 11 d.


 

2014-10-03

 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, įgyvendindamas projektą „Specialiųjų mokymo priemonių rengimas, II etapas" (Nr. VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-003), kuris yra finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis, parengs ir išleis specialiąsias mokymo priemones mokiniams, ugdomiems pagal pritaikytas Bendrąsias ugdymo programas ir pagal individualizuotas programas. Šios knygos dalinamos bus 2014 m. pabaigoje-2015 m. pradžioje. Siekdami užtikrinti tinkamą išleistų priemonių padalijimą mokykloms bei ištirti mokymo (si) priemonių poreikį prašome iki 2014 m. spalio 17 d. atsiųsti užpildytą specialiųjų mokymosi priemonių poreikio klausimyną paštu į Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrą, adresu Viršuliškių g. 103, Vilnius (su prierašu „Anketa dėl SMP") arba nuskenuotą dokumentą el. paštu info@sppc.lt .

SPPC perengtas mokymosi priemones nemokamai gali gauti visos Lietuvos ugdymo įstaigos, kuriose yra mokinių, besimokančių pagal pritaikytas Bendrąsias ugdymo programas ir besimokančių pagal individualizuotas programas. Įstaigos, kurioms bus skirtos priemonės, turi atvykti pačios jų pasiimti į SPPC, adresu Viršuliškių g. 103, Vilnius.

Esant didesniam poreikiui nei yra išleista priemonių, pirmenybė bus teikiama anksčiausiai paraiškas pateikusioms ir negavusioms įstaigoms.

Jeigu iškilo neaiškumų ir turite klausimų, rašykite el. p.  info@sppc.lt arba skambinkite (8 5) 2426403. 

KvietimasAnksčiau publikuotos aktualijos>>
     
     
   
  
  
   
Į viršų Left Alt+z Enter
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras
Viršuliškių g. 103, LT-05115 Vilnius, tel. (8~5) 242 64 03, faks. (8~5) 242 64 03, el. paštas: info@sppc.lt 
Sprendimas: Idamas