Į pradžią Svetainės žemėlapis El. paštas
('Alt' 'S')    
Prisijungimas
Prisijungimo vardas: 
Slaptažodis: 

Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2006-08-22
Iš viso apsilankė: 975272
Šiandien apsilankė: 30
Dabar naršo: 1

ANKSČIAU PUBLIKUOTOS AKTUALIJOS

 

 

 


2013-04-25

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras vydydamas valstybės projektą "Pagalbos mokiniui efektyvumo ir kokybės plėtra, II etapas" organizuoja mokymus Savivaldybių vaiko gerovės komisijos nariams "Savivaldybės administracijos vaiko vaiko gerovės komisijos veiklos optimizavimo galimybės, organizuojant pagalbą specialiųjų ugydmosi poreikių turintiems vaikams". Mokymų tikslas - plėtoti ir tobulinti VGK narių kompetencijas, susijusias su specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ugdymo koordinavimu , stiprinti tarpžinybinį bendradarbiavimą, vietinių resursų panaudojimą sprendžiant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų problemas. Mokymų trukmė - 8 ak. val. 2013 m. kovo mėn. - 2014 m. gegužės mėn. numatoma organizuoti 25 mokymus įvairiose savivaldybėse. Seminaro organizavimo išlaidos apmokamos  projekto "Pagalbos mokiniui efektyvumo ir kokybės plėtra, II etapas" lėšomis.

 


2013-04-22

 

2013 m. balandžio 5 dieną buvo organizuota respublikinė konferencija "Autizmo spektro sutrikimai: visavertės pagalbos galimybės, patirtis ir perspektyvos". Konferencijos organizatoriai - Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos Švietimo ir ugdymo skyrius, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, KTU socialinių mokslų fakultetas, Kauno apskrities specialiųjų pedagogų ir tėvų draugija, Kauno vaikų abilitacijos centras.

 

Šio renginio tikslas buvo suteikti galimybę specialistams,kurie dirba su vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimų, pasidalinti sukaupta patirtimi ir naujomis idėjomis, reflektuoti tarptautinę ir Lietuvos pagalbos teikimo patirtį bei plėtros galimybes, apibendrinti taikomas ugdymo strategijas, aptarti tėvų, auginančių vaikus su autizmo spektro sutrikimais problemas bei lūkesčius. Dalyvavo ugdymo ir sveikatos priežiūros įstaigų vadovai, gydytojai, psichologai, socialiniai pedagogai, logopedai, specialieji pedagogai, tėvai. Pranešimus aktualia Autizmo spektro sutrikimų ir pagalbos jiems teikimo galimybių tema pristatė ir Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro specialistai - specialiosios pedagogikos skyriauspavaduotoja Lina Palačionienė bei gydytoja neurologė Virginija Karalienė.


               

 


2013-03-20

 

Ankstyvosios intervencijos vaikystėje ir inkliuzinio aklųjų ir silpnaregių (nuo 0 iki 21 metų) ugdymo Lietuvoje projektas "Aitvaras" kviečia į praktines konferencijas didžiausiuose Lietuvos miestuos.

Konferencijų tikslai:

- Dalintis aklųjų ir silpnaregių vaikų nuo gimimo iki 21 metų amžiaus ugdymo patirtimi.

- Suteikti bendrojo ugdymo pedagogams žinių apie vaikų su regėjimo sutrikimais ugdymo(si) ypatumus integruoto ugdymo sąlygomis.

- Telkti tėvus, pedagogus, visuomenę užtikrinant visų amžiaus grupių aklųjų ir silpnaregių ugdytinių kokybišką ugdymą.

 

Į konferencijas kviečiami dalyvauti: Savivaldybių Švietimo ir ugdymo skyrių atstovai, Pedagoginių psichologinių tarnybų specialistai, švietimo pagalbos specialistai, bendrojo ugdymo įstaigų mokytojai, dirbantys su regos sutrikimų turinčiais mokiniais, vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos tarnybų darbuotojai, sveikatos priežiūros įstaigų atstovai, vaikų tėvai (globėjai), Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos atstovai, žiniasklaidos atstovai.

 

Daugiau informacijos apie konferencijas rasite čia >>   

 


2013-03-08

PRIMENAME, kad Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras skelbia prevencinių programų  atranką, kurios tikslas - akredituoti, t. y. įvertinti ir atrinkti veiksmingas prevencines programas (toliau - Programa). Atrinktos Programos galės būti įgyvendinamos valstybės projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas" (Nr. VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-005) lėšomis.

Bus akredituotos programos, įgyvendinamos bendrojo ugdymo mokyklose bei skirtos prievartos, smurto, prekybos žmonėmis, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo, savižudybių, ŽIV/AIDS, teisės pažeidimų prevencijai, o taip pat - socialinio emocinio ir gyvenimo įgūdžių ugdymo programos.

Programos akredituojamos vadovaujantis Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro direktoriaus 2012 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. (1.3)V-404 „Dėl prevencinių programų akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo". Šį dokumentą ir jo priedus galite rasti čia [Tvarka, 1 priedas, 2 priedas].

Kviečiame juridinius ir fizinius asmenis, numatančius 2013/2014 moklso metais įgyvendinti prevencines programas bendrojo ugdymo mokyklose, dalyvauti Programų atrankoje iki 2013 m. kovo 31 d. pateikti Prevencinių programų akreditavimo tvarkos apraše nurodytus dokumentus.

Dokumentus prašome siųsti paštu ar pristatyti adresu:

315 kab., Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras

Viršuliškių g. 103

LT-05115, Vilnius

Iškilus klausimams, rašykite adresu: remigijus.auskelis@sppc.lt


2013-03-08

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras vykdydamas valstybės projektą „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas" (Nr. VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-005) organizuoja mokymus savivaldybių vaiko gerovės komisijų nariams. Mokymų tikslas - didinti savivaldybių vaiko gerovės komisijų darbo veiksmingumą, padėti spręsti kylančius sunkumus.

Seminarai vyks:

2013 m. kovo 12-13 d. Ignalinoje

2013 m. kovo 14-15 d. Utenoje

2013 m. kovo 18-19 d. Šilalėje

2013 m. kovo 20-21 d. Alytuje

2013 m. balandžio 15-16 d. Plungėje

2013 m. balandžio 17-18 d. Klaipėdoje

2013 m. balandžio 23-24 d. Marijampolėje

2013 m. balandžio 25-26 d. Panevėžyje ir Kaune

2013 m. gegužės 2-3 d. Pakruojyje

2013 m. gegužės 21-22 d. Ukmergėje ir Šiauliuose

2013 m. gegužės 23-24 d. Vilniuje ir Tauragėje

2013 m. gegužės 27-28 d. Kaune

Seminaro organizavimo išlaidos yra apmokamos projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas" lėšomis. 

 

 


 

2013-02-28

 

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2012 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1517 (Žin., 2012, Nr.146-7530)  patvirtino Įpareigojimo išklausyti bendravimo su vaikais tobulinimo kursus vykdymo tvarkos aprašą. Vadovaudamasis šio aprašo 11 punktu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras 2013 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. V-33 (Žin., 2013, Nr.9-394) įgaliojo Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrą patvirtinti Bendravimo su vaikais tobulinimo kursų programą. 2013 m. vasario 19 d. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro direktoriaus įsakymu Nr.(1.3) V-37 patvirtinta Bendravimo su vaikais tobulinimo kursų programa.

 


 

2013-02-28

 

2013 m. vasario 21 d. Panevėžyje, vasario 22 d. Vilniuje vyko mokyklų, dalyvavusių Olweus patyčių prevencijos programos III-ame vykdymo etape (2011-2012 metais), direktorių susitikimai. Susitikimų dalyviai buvo supažindinti su kasmetinės mokinių apklausos Olweus klausimynu rezultatais, pristatytos Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos diegimo mokykloje sąlygos ir reikalavimai, pabrėžtas mokyklos vadovo vaidmuo formuojant prieš patyčias nukreiptą mokyklos politiką bei siekiant išlaikyti Olweus programos diegimo metu įgytas personalo kompetencijas. Pranešimus skaitė Olweus International AS atstovas Reidar Thyholdt, Olweus programos vyr. instruktoriai Ieva Dulinskaitė ir Laurynas Žakevičius. Savo mokyklų patirtimi diegiant Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemą pasidalino Utenos Aukštakalnio progimnazijos direktorius Arvydas Šilinskas ir Olweus programos instruktorė Jurgita Bareišienė bei Kauno rajono Neveronių vidurinės mokyklos direktorius Jonas Petkevičius ir Olweus programos instruktorė Audronė Balčiūnienė. Renginio pabaigoje mokyklų vadovams buvo įteikti mokyklų dalyvavimą Olweus patyčių prevencijos programoje patvirtinantys pažymėjimai.

      

 

Olweus patyčių prevencijos programos III etapas vykdytas bei renginiai organizuoti įgyvendinant valstybes planavimo projektą ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas" (Nr. VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-005), kuris yra finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis.

Renginiuose mokyklų direktoriams pristatytų pranešimų skaidrės:

 

Olweus tyrimo rezultatai negali būti naudojami ar platinami kuriuo nors pavidalu be Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro sutikimo, o gavus sutikimą būtina nurodyti Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrą kaip duomenų savininką.


 2013-02-25

 

Švedijos savivaldybių ir sričių asociacija kartu su Europos socialinio fondo Baltijos šalių tinklu vykdo tarptautinį projektą "Learning for Life and Work in School - LLWS Baltic", kuriuo siekiama užtikrinti tarptautinį švietimo ir įdarbinimo srityse dirbančių organizacijų bendradarbiavimą Baltijos šalių regione užkertant kelią ankstyvo švietimo sistemos palikimo problemai spręsti ir paramos pažeidžiamai vaikų ir jaunimo grupei sistemos plėtojimui. Projektu siekiama presidėti prie ES Baltijos jūros regiono strategijos ir ES Europe 2020 tikslų įgyvendinimo.


   

 2013 metų vasario 20 - 21 dienomis "Šarūno" viešbutyje vyko konferencija, kurios metu projekto partneriai darbo grupėse diskutavo apie savo šalyse esamas galimybes motyvuoti vaikus ir jaunimą siekti karjeros bei įgyti darbo rinkai reikiamą išsilavinimą bei įgūdžius. Taip pat konferencijoje buvo vystomos idėjos dėl tolimesnio tarptautinio bendradarbiavimo projekto rėmuose, veiklų suderinamumo ir laukiamų reultatų. Konferencijoje dalyvavo atstovai iš Baltijos regiono šalių švietimo bei socialinių reikalų ministerijų, Europos socialinio fondo, darbo biržų, mokymo įstaigų, Europos sąjungos lėšomis finansuojamus projektus vykdančių organizacijų.

 Daugiau informacijos>>

 


2013-01-21 

 

Informuojame, kad pradedamas IV Olweus patyčių prevencijos programos (OPPP)vykdymo Lietuvoje etapas. Mokyklas,pageidaujančias diegti Olweus patyčių prevencijos programą 2013 - 2014 metais,kviečiame atidžiai susipažinti su informacija apieOPPP, užpildyti mokyklų atrankos klausimyną ir atsiųsti jįmums paštu („Olweus programa”, Viršuliškių 103, Vilnius) iki š. m. kovo 31 d.

Daugiau informacijos rasite skyrelyje  „Olweus programa”.

2012-11-02  

 


2013-01-16

 

Informuojame, kad įgyvendinant Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro projektą „Specialiųjų mokymo priemonių rengimas" patvirtinti (įsakymas) sąrašai mokyklų, kurioms skirtos specialiosios mokymo priemonės (žr. „Mokyklų sąrašai [nr.1]  [nr.2]  [nr.3] ).

 

Mokyklos mokymo priemones turi atsiimti Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre, Viršuliškių g. 103, Vilnius.

Pageidautumėme, kad prieš atvykstant atsiimti mokymo priemonių iš anksto informuotumėte apie atvykimą telefonais: (8 5) 230 53 71.

Asmuo atsiimantis mokymo priemones būtinai turi pateikti įstaigos įgaliojimą. Įgaliojimas nėra reikalaujamas, jeigu priemones atsiima įstaigos vadovas. Priemones gali atsiimti ir savivaldybių atstovai ar kiti asmenys, tačiau kaip minėta anksčiau, šie asmenys būtinai turi turėti įgaliojimą mokyklos vardu atsiimti mokymo priemones.

 


 

2012-12-19

 

 Baiginėjantis 2012 kalendoriniams metams, su kuo sutapo ir III - ojo Olweus programos diegimo mokyklose etapo pabaiga. Š.m .gruodžio 13 dieną Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre susirinko I - ojo ir II - ojo etapų tęstinių instruktorių mokymų metu parengti instruktoriai. Palaikomieji susitikimai organizuojami, siekiant pailaikyti Olweus programos kokybišką įgyvendinimą III - ojo etapo mokyklose bei siekiant kokybės dirbant su OPKUS (Olweus programos Kokybės Užtikrinimo Sistema) I - ojo ir II - ojo etapais Olweus programą įgyvendinusiose mokyklose.

Daugiau informacijos rasite čia >>

 

 


2012-12-19

 

2012 metų gruodžio 11 dieną Panevėžyje ir gruodžio 12 dieną Vilniuje vyko Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro organizuojami Olweus patyčių prevencijos programos III-ojo diegimo etapo tęstinių instruktorių mokymų baigiamieji seminarai.

 

Šių mokymų  metu svečiavosi Olweus International atstovas Reidar Thyholdt. Šie seminarai užbaigė III Olweus programos diegimo etapo instruktorių 18 mėn. trukusių mokymų ciklą.

 

Plačiau apie mokymų seminarus skaitykite čia >> 


 2012-12-03

Lapkričio 8 d., Trakuose, vyko projektų "I'm not scared" ("Aš nebijau") ir "IT-CLEX" baigiamoji konferencija, kurioje dalyvavo ir patirtimi dalinosi socialiniai darbuotojai, psichologai, švietimo darbuotojai. Olweus programos vyr. instruktorius Laurynas Žakevičius šioje konferencijoje skaitė pranešimą "Patyčių prevencija: geroji praktika diegiant Olweus patyčių prevencijos programą mokyklose".

 


2012-11-28

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras 2012 m. lapkričio 23-25 dienomis dalyvavo parodoje „Mokykla 2012", pristatė savo veiklą, centro specialistai skaitė pranešimus, teikė konsultacijas.

 

Kviečiame susipažinti su parodoje „Mokykla 2012" skaitytais pranešimais:

 

V.Gudauskienė. Kodėl reikia vaiko brandumo mokyklai įvertinimo

 

L.Grikainienė ir R.Liubinavičienė. Ikimokyklinio amžiaus vaiko kalbos raida bei kylančios problemos

 

A.Šimelionienė. Ko reikia, kad vaikas išmoktų?

 

I.Grauslienė ir E.Norvaišienė. Mokymo priemonės visiems

 

Sigita Kemerienė, Renata Mazūrienė, Kristina Ignatavičienė, Dalia Žičkienė.  Smurto, patyčių ir savižudybių prevencija mokykloje


 

2012 m. spalio 25 d. Lietuvos Respublikos Seimo Konferencijų vyko konferencijoja "Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija bendrojo ugdymo mokyklose" organizuota Seimo Narkmanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos kartu su LR Švietimo ir mokslo ministerija, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentu, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru.  Konferencijoje dalyvavo bendrojo ugdymo mokyklų vadovai, savivaldybių administracijų švietimo padalinių darbuotojai, vaiko gerovės ir narkotikų komisijų nariai. Viso 398 dalyviai. Plačiau apie vykusią konferenciją bei skaitytus pranešimus skaitykite čia >>

 


2012-10-19

 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro vykdomo projekto ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas" (Nr. VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-005) lėšomis tęsiamas prevencinių programų įgyvendinimas šalies bendrojo ugdymo mokyklose. Įgyvendinant prevencines programas „Zipio draugai", „Antras žingsnis", Olweus patyčių prevencijos programą ir LIONS QUEST programą „Paauglystės kryžkelės", mokytojams organizuojami mokymai darbui, pagal prevencines programas, vykdomos pedagogų konsultacijos, leidžiama metodinė programų medžiaga. Šiuo metu projekto lėšomis finansuojamas prevencines programas įgyvendina 544 mokyklos.

 Plačiau apie  prevencinių programų įgyvendinimą galite paskaityti čia.


2012-10-16

 

Šių metų rugsėjo 24-28 dienomis Klaipėdoje vyko projekto "Aitvaras. Ankstyvoji intervencija vaikystėje ir inkliuzinis aklųjų ir silpnaregių ugdymas Lietuvoje (0-21m.)" pirmasis seminaras.

Projekte dalyvauja Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras, Kauno Prano Daunio aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras, Klaipėdos regos ugdymo centras,  Panevėžio regos centras "Linelis",  Šiaulių Petro Avižonio regos centras, SPPC specialistai,  "Visio" (Olandija).

Projekto pagrindinis tikslas - vaikų su regos sutrikimais ( 0- 21 metų) kokybiškas ugdymas namuose ir bendrojo lavinimo įstaigose. Projektu, kurio metu seminarai, konferencijos ir mokymai vyks Lietuvoje ir Olandijoje, siekiama suteikti daugiau žinių ir įgūdžių specialistams, dirbantiems su aklais ir silpnaregiais vaikais, pasidalinti patirtimi apie projekte dalyvaujančių šalių patirtį dirbant šioje srityje. Daugiau informacijos>>

 


 2012-10-03

 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras 2012 m. rugsėjo 26 d. pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį Nr.VP3-2.2-ŠMM-09-v-01-001 "Specialiųjų mokyklų pertvarka, metodinių centrų steigimas". Projektas finansuojamas pagal 2007-2013 m. sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto "Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra" priemonę Nr.VP3-2.2-ŠMM-09-V "Specialiųjų mokyklų pertvarka, metodinių centrų steigimas". Daugiau informacijos apie projektą rasite čia.

 


2012-10-01

 

Informuojame, kad įgyvendinant Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro projektą „Specialiųjų mokymo priemonių rengimas", direktoriaus įsakymu patvirtintas mokyklų, kurioms skirtos specialiosios mokymo priemonės sąrašas (mokyklų sąrašą žiūrėkite čia >> ).

Mokyklos mokymo priemones turi atsiimti Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre, Viršuliškių g. 103, Vilnius.

Pageidautumėme, kad prieš atvykstant atsiimti mokymo priemonių iš anksto informuotumėte apie atvykimą telefonu (8 5) 230 53 71.

Asmuo, atsiimantis mokymo priemones būtinai turi pateikti ugdymo įstaigos įgaliojimą. Įgaliojimas nėra reikalaujamas, jeigu priemones atsiima įstaigos vadovas. Priemones gali atsiimti ir savivaldybių atstovai ar kiti asmenys, tačiau kaip minėta anksčiau, šie asmenys būtinai turi turėti įgaliojimą mokyklos vardu atsiimti mokymo priemones.

 


2012-09-26

 

Informuojame, kad įgyvendinant Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro projektą „Specialiųjų mokymo priemonių rengimas", direktoriaus įsakymu patvirtinti mokyklų sąrašai, kurioms skirtos specialiosios mokymo priemonės (mokyklų sąrašus žiūrėkite čia >> ).

Mokyklos mokymo priemones turi atsiimti Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre, Viršuliškių g. 103, Vilnius.

Pageidautumėme, kad prieš atvykstant atsiimti mokymo priemonių iš anksto informuotumėte apie atvykimą telefonu (8 5) 230 53 71.

Asmuo, atsiimantis mokymo priemones būtinai turi pateikti ugdymo įstaigos įgaliojimą. Įgaliojimas nėra reikalaujamas, jeigu priemones atsiima įstaigos vadovas. Priemones gali atsiimti ir savivaldybių atstovai ar kiti asmenys, tačiau kaip minėta anksčiau, šie asmenys būtinai turi turėti įgaliojimą mokyklos vardu atsiimti mokymo priemones.

 


2012-09-10

 

 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras 2012 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-1268 pritarė Rekomendacijoms dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams.

Rekomendacijų tikslas - padėti mokykloms užtikrinti mokyklos bendruomenės narių fizinį ir psichologinį saugumą veiksmingai reaguojant į kraštutinius mokinių netinkamo elgesio atvejus.

Rekomendacijose nustatytos galimos taikyti poveikio priemonės netinkamo mokinių elgesio atvejais: kai mokinio elgesys kelia realų pavojų jo paties ar kitų asmenų gyvybei, sveikatai, psichologiniam ar fiziniam saugumui arba turtui, kai mokinio elgesys yra pasikartojantis, tyčinis, agresyvus, įžūlus, griauna ugdymosi procesą, pažeidžia kitų asmenų garbę ir orumą bei psichologinį ir fizinį saugumą. Tokiais atvejais mokyklos darbuotojai gali imtis šių veiksmų: pakeisti mokinio ugdymosi vietą, iškviesti (į pamoką ar kitą konflikto vietą) mokyklos vadovą ar jo įgaliotą atstovą, organizuoti mokinio daiktų patikrinimą arba panaudoti pagrįstus fizinius veiksmus. Rekomendacijose nustatytos kiekvienos iš šių poveikio priemonių taikymo sąlygos.

Rekomendacijos dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams

Švietimo ir mokslo ministerijos aplinkraštis dėl rekomendacijų

 


2012-08-05

 

Š.m. liepos 20-29 d.  Botevgrado mieste, Bulgarijoje vyko mokymai logopedams ,,Įrodymais grindžiama logopedinė pagalba". Bulgarijos logopedų asociacijos iniciatyva buvo parengtas projektas ,,Let‘s give helping hand", kurį finansavo Europos aktyvaus jaunimo programa. Mokymuose dalyvavo Bulgarijos, Latvijos, Estijos, Lietuvos ir  Kipro logopedai. Lietuvos logopedams  atstovavo - Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro logopedė  Alma Luneckienė ir Logopedinės pagalbos centro logopedės Vilma Makauskienė, Daiva Kiškienė, Inga Traškevičiūtė.

Paskaitas apie Įrodymais grindžiamos praktikos principų taikymą praktiniame logopedų darbe skaitė Dr. Hanneke Kalf (Radboud universiteto Medicinos centras, Nijmegen, Olandija) ir Dr. Prof. Ellen Gerrits (Utrechto universitetas, Olandija). H.Kalf atlieka mokslinius tyrimus ir dirba su asmenimis, turinčiais neurologinio pobūdžio kalbėjimo ir kalbos sutrikimų (asmenys patyrę insultą, sergantys Parkinsono liga, po kaklo-galvos onkologinių operacijų). E. Gerrits mokslinio bei praktinio darbo sritis-vaikų su kochleriniais implantais kalbos raida, vėluojanti ikimokyklinio amžiaus vaikų kalba ir disleksijos. Seminaro metu buvo analizuojami šie klausimai- įrodymais grindžiamos praktikos samprata, taikymo logopediniame darbe metodologiniai nurodymai, klinikinių klausimų formulavimas, mokslinių straipsnių paieška duomenų bazėse, atsižvelgiant į kalbėjimo ir kalbos sutrikimų pobūdį.


2012-06-25

 

2012 m. birželio 13-15 dienomis Danijos karalystėje, pirmininkaujančioje Europos Sąjungos Tarybai, Odensės mieste vyko Europos specialiojo ugdymo plėtros agentūros projekto ,,Gerinant visų besimokančiųjų pasiekimus - inkliuzinio ugdymo kokybė (RA4AL)" konferencija. Jos dalyviai - Europos valstybių švietimo politikai, specialiojo ugdymo praktikai ir tyrėjai.

Konferencijos dalyvių atvyko pasveikinti ir pateikti aktualiausias inkliuzinio ugdymo peripetijas Danijos Vaikų ir švietimo ministrė p. Christine Antorini.

Lietuvos švietimo atstovės - Laima Paurienė, Regina Labinienė ir Laimutė Motuzienė vedė vieną iš konferencijos  seminarų, kurių motto buvo:  ,,Kiekvienas mokytojas inkliuzinėje aplinkoje turi gebėti ugdyti mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių".


 
 


2012-05-24

 

Šių metų gegužės 22 - 23 dienomis Rygoje (Latvija) vyko Europos socialinio fondo Baltijos jūros valstybių tinklo susitikimas anksti mokyklą paliekančių ir iškritusių vaikų problemos prevencijos klausimais. Atstovai iš Švedijos, Suomijos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Vokietijos ir Lietuvos pristatė savo šalyse vykdomus, gerąją patirtį reprezentuojančius projektus, kuriais siekiama užtikrinti ugdymo programų patrauklumą, įvairias alternatyvaus ugdymo, švietimo pagalbos vaikams teikimo galimybes.

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro direktorė Irma Čižienė bei to paties centro socialinis pedagogas Rytis Šiautkulis susitikimo dalyvius supažindino su  ankstyvojo pasitraukimo iš švietimo sistemos aktualijomis Lietuvoje, išsamiai pristatė ES lėšomis finansuojamą projektą "Iškritusių iš mokyklos mokinių grąžinimas", bei apžvelgė kitus projektus, kurie prisideda prie anksti mokyklą paliekančių vaikų skaičiaus mažinimo.

Susitikimo metu taip pat buvo svarstomos tolimesnės bendradarbiavimo galimybės siekiant, kad kuo daugiau vaikų tęstų mokslą, įgytų pagrindinį išsilavinimą ir aktyviai dalyvautų darbo rinkoje. Buvo svarstomos rekomendacijos ES valdymo organams dėl prioritetų finansuojant veiklas ugdymo bei socialinėje srityje.

Kitą ESF Baltijos jūros valstybių tinklo susitikimą planuojama rengti Estijoje šių metų rugsėjo mėnesį.

 
 2012-05-04

 

2012 m. balandžio 23-27 dienomis  Vokietijoje  Mosbach  mieste  vyko  tarptautinis  pažintinis vizitas  pagal  Mokymosi visą gyvenimą programą Skersinės paprogramės  tema „Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių integravimas į darbo rinką ir visuomenę".Vizito dalyviai atvyko iš įvairių Europos šalių - Anglijos, Airijos, Kroatijos, Suomijos daugiau apie vizitą >>

 


 2012-04-27

 

Atrinkiti projekto "Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo(si) formų plėtra, II etapas" konsultantai, kurie konsultuos, siūlys ir teiks rekomendacijas ugdymo kokybės ir pagalbos teikimo veiksmingumo klausimais mokytojams, švietimo pagalbos specialistams, dirbantiems mokyklose ir metodiniuose centruose, ugdant mokinius, turinčius autizmo spektro, elgesio ir/ar emocijų, kompleksinius sutrikimus. Konsultantų sąrašą galite rasti čia


2012-04-12

 

Atrinkiti projekto "Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo(si) formų plėtra, II etapas" lektoriai, kurie ves seminarus ir padės tobulinti Lietuvos pedagogų, švietimo pagalbos specialistų ir švietimo administracijos darbuotojų kompetencijas, veiksmingai ugdant autizmo spektro, elgesio ir/ar emocijų, kompleksinius sutrikimus turinčius mokinius. Lektorių sąrašą galite rasti čia.


2012-03-28

 

Informuojame, kad įgyvendinant Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro projektą „Specialiųjų mokymo priemonių rengimas" patvirtintas sąrašas mokyklų, kurioms skirtos specialiosios mokymo priemonės (žr. mokyklų sąrašai: sąrašas 1, sąrašas 2, sąrašas 3, įsakymas).

Mokyklos mokymo priemones turi atsiimti Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre, Viršuliškių g. 103, Vilnius.

 

Asmuo, atsiimantis mokymo priemones, būtinai turi pateikti įstaigos įgaliojimą. Įgaliojimas nėra reikalaujamas, jeigu priemones atsiima įstaigos vadovas. Priemones gali atsiimti ir savivaldybių atstovai ar kiti asmenys, tačiau kaip minėta anksčiau, šie asmenys būtinai turi turėti įgaliojimą mokyklos vardu atsiimti mokymo priemones. Pageidautumėme, kad prieš atvykstant atsiimti mokymo priemonių iš anksto informuotumėte apie atvykimą telefonais: (8 5) 230 53 71.

 


2012-03-28

PAKARTOTINAS PRIMINIMAS

Informuojame, kad įgyvendinant Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro projektą „Specialiųjų mokymo priemonių rengimas" patvirtintas sąrašas mokyklų, kurioms skirtos specialiosios mokymo priemonės (žr. „Mokyklų sąrašas" ; įsakymas Nr. 1.3 V-395).

Mokyklos mokymo priemones turi atsiimti Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre, Viršuliškių g. 103, Vilnius.

 

Asmuo, atsiimantis mokymo priemones, būtinai turi pateikti įstaigos įgaliojimą. Įgaliojimas nėra reikalaujamas, jeigu priemones atsiima įstaigos vadovas. Priemones gali atsiimti ir savivaldybių atstovai ar kiti asmenys, tačiau kaip minėta anksčiau, šie asmenys būtinai turi turėti įgaliojimą mokyklos vardu atsiimti mokymo priemones. Pageidautumėme, kad prieš atvykstant atsiimti mokymo priemonių iš anksto informuotumėte apie atvykimą telefonais: (8 5) 230 53 71.

 


2012-03-20

Šių metų kovo 19-25 dienomis vyks "Vaikų linijos" organizuojama ir jau tampanti tradicine iniciatyva "Savaitė be PATYČIŲ". Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro vykdomos Olweus patyčių prevensijos programos vyr. instruktorė Ieva Dulinkskaitė skaitys paskaitą "Patyčių masto pokytis Lietuvoje per paskutinius ketverius metus", kurioje bus pristatytos patyčių problemos ir jos masto pokyčiai Lietuvoje. Detalesnę informaciją apie paskaitą bei kitus šią savaitę šalyje vyksiančius renginius rasite čia.

 


2012-03-14

 Šių metų kovo 19-25 dienomis vyks „Vaikų linijos" organizuojama ir jau tampanti tradicine iniciatyva „Savaitė BE PATYČIŲ". Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro vykdomos Olweus patyčių prevencijos programos vyr. instruktorė Ieva Dulinskaitė skaitys paskaitą „Patyčių masto pokytis Lietuvoje per paskutinius ketverius metus", kurioje bus pristatyti patyčių problemos ir jos masto pokyčiai Lietuvoje.

 

Detalesnę informaciją apie paskaitą bei kitus šią savaitę šalyje vyksiančius renginius rasite čia.

 


2012-03-14

Projektas"Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo(si) formų plėtra, II etapas",skelbia I-ame projekto etape parengtų konsultantų ir lektorių atranką, kurie toliau padės tobulinti pedagogų, švietimo pagalbos specialistų ir švietimo adminstracijos darbuotojų kompetencijas, veiksmingai ugdyti autizmo spektro, elgesio ir/ar emocijų ir kompleksinius sutrikimus turinčius mokinius. Atrinkti lektoriai ir konsultantai teiks tikslines konsultacijas, skleis ir dalinsis inovatyviomis specialiojo ugdymo idėjomis bei galimybėmis, ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius bendrojo ugdymo įstaigose ir steigiamuose metodiniuose centruose. Reikalavimus konsultantų ir lektorių atrankai galite rasti čia>>

 


 

2012-03-05

Šių metų sausio 11 - 15 dienomis vyko mokomasis projekto "Specialiųjų mokymo priemonių rengimas" specialiųjų moymo priemonių vertintojų ir švietimo specialistų, dirbančių su specialiosiomis mokymo priemonėmis, vizitas į BETT parodą Londone, Jungtinėje Karalystėje.

Visą vizito ataskaitą rasite čia >> (prie vykdomų ir įgyvendintų veiklų)

 


2012-02-09

 

Informacija

 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, įgyvendindamas projektą „Specialiųjų mokymo priemonių rengimas" (Nr. VP1-2.3-ŠMM-04-V-01-002), kuris yra finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis, parengė ir išleido 1000 egz. tiražu specialiąją mokymo priemonę Skaitiniai pradinukams" (ją sudaro mokomoji knyga ir  DVD).

 

Išleista specialioji mokymo priemonė bus dalinama Lietuvos bendrojo ugdymo mokykloms. Priemonė skirta klausos sutrikimų turintims mokiniams.

Prašome iki š.m. kovo 2 d. atsiųsti užpildytą specialiųjų mokymosi priemonių poreikio klausimyną (rasite spausdami šią nuorodą) paštu į Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrą, adresu Viršuliškių g. 103, Vilnius (su prierašu „Anketa dėl SMP") arba nuskenuotą dokumentą el. paštu irena.stankuviene@sppc.lt . Telefonai pasiteiravimui: (8 5) 230 53 71, (8 5) 230 53 76.

 

Daugiau informacijos rasite čia >>

 


2012-02-09

 

Informacija

 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, įgyvendindamas projektą „Specialiųjų mokymo priemonių rengimas" (Nr. VP1-2.3-ŠMM-04-V-01-002), kuris yra finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis, parengė ir išleido 1000 egz. tiražu specialiąją mokymo priemonę „Geografija 7 klasei" (ją sudaro mokomoji knyga ir pratybų sąsiuvinis). Priemonė skirta mokiniams, besiugdantiems pagal individualizuotas programas.

 

Prašome iki š.m. kovo 2 d. atsiųsti užpildytą specialiųjų mokymosi priemonių poreikio klausimyną (rasite spausdami šią nuorodą) paštu į Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrą, adresu Viršuliškių g. 103, Vilnius (su prierašu „Anketa dėl SMP") arba nuskenuotą dokumentą el. paštu irena.stankuviene@sppc.lt . Telefonai pasiteiravimui: (8 5) 230 53 71, (8 5) 230 53 76.

 

 Daugiau informacijos rasite čia >>

 


2012-02-02

 

Gerbiami lankytojai, jau yra patalpinti pagrindiniai projektų rezultatai. Juos rasite projektų skiltyse.

 


  2012-01-31

 

Pakartotinas konkursas

 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, įgyvendindamas projektą „Specialiųjų mokymo priemonių rengimas" (Nr. VP1-2.3-ŠMM-04-V-01-002), kuris yra finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis, parengė ir išleido po 1000 egz. tiražu du pritaikytus pratybų sąsiuvinius specialiųjų poreikių mokiniams, ugdomiems pagal Bendrąsias ugdymosi programas (Istorija 7 klasei ir Geografija 7 klasei). Išleistos specialiosios mokymo priemonės bus dalinamos Lietuvos bendrojo ugdymo mokykloms.

 

Prašome siųsti užpildytą specialiųjų mokymosi priemonių poreikio klausimyną (rasite spausdami šią nuorodą) paštu į Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrą, adresu Viršuliškių g. 103, Vilnius (su prierašu „Anketa dėl SMP") arba nuskenuotą dokumentą el.paštu irena.stankuviene@sppc.lt

 

PASTABA! Ugdymo įstaigos, kurios jau yra pateikusios specialiųjų mokymo priemonių poreikio klausimyną ir norėtų gauti papildomų specialiųjų mokymo priemonių kitiems mokslo metams, prašome užpildyti klausimyną 2012 - 2013 mokslo metams. Prašome kreipimosi laiške nurodyti, jog tai yra papildomų priemonių poreikis.

 

Daugiau informacijos rasite čia >>

 

 2012-01-23

 

2007 m vasario 14 d. įsigaliojo Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtinti Psichologų, teikiančių pagalbą mokiniui, atestacijos nuostatai. 2009 m. sausio 1 d. įsigaliojo Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtinta Psichologų, teikiančių pagalbą mokiniui, atestacijos nuostatų nauja redakcija ( Psichologų atestacijos nuostatai, 1 PRIEDAS, 2 PRIEDAS, 3 PRIEDAS)

 

Psichologų atestaciją vykdo Psichologų atestacijos komisija veikianti prie Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro. Komisijos sudėtis. Komisijos pirmininkė Irma Čižienė, Komisijos sekretorė Vida Gudauskienė. Psichologai pretenduojantys atestuotis atitinkamai kvalifikacinei kategorijai prašymą (Prašymas I,  Prašymas II) ir dokumentus teikia Komisijos sekretorei Vidai Gudauskienei (tel. (85)2426396, el.p.: vida.gudauskiene@sppc.lt).

 

Komisijos posėdžių datos 2012 metais: balandžio 20 d., spalio 26 d.

 


2012-01-19

 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, įgyvendindamas projektą „Specialiųjų mokymo priemonių rengimas" (Nr. VP1-2.3-ŠMM-04-V-01-002), kuris yra finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis, š.m. vasario 2-3 d. Vilniuje, vasario 8-9 d. Klaipėdoje ir vasario 23-24 d. Kaune organizuoja seminarus, skirtus specialiesiems pedagogams ir logopedams, dirbantiems su specialiosiomis mokymo priemonėmis.   

 

Plačiau apie mokymus >>

 


2012-01-06

 

2011 metų gruodžio 19 d. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre buvo surengtas susitikimas su Kauno rajono socialinių pedagogų metodinio būrelio atstovais, kurie pristatė socialinio pedagogo veiklos dienyną, jau pora metų naudojamą šio rajono socialinių pedagogų darbo praktikoje. Susitikime taip pat dalyvavo Kauno rajono švietimo skyriaus atstovė, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro specialistai.  Susitikimo tikslai - pristatyti darbo apskaitos priemonę, aptarti priemonės efektyvumą bei apsvarstyti šios priemonės plėtros bei diegimo socialinių pedagogų darbo praktikoje galimybes.

 

Plačiau ape susitikimą >> 


2012-01-04

 

2011 metų gruodžio 8-9 dienomis Panevėžyje ir gruodžio 14-15 dienomis Vilniuje vyko III etapo tęstiniai Olweus patyčių prevencijos programos instruktorių rengimo seminarai. Jų metu Olweus International atstovas Reidar Thyholdt dalyviams pristatė lapkričio mėnesį vykusios Olweus mokinių apklausos, kurioje dalyvavo 175 mokyklų mokiniai, rezultatus bei jų interpretavimo subtilybes.

 


   

Vyresnieji programos instruktoriai Ieva Dulinskaitė, Nina Vilkevičienė ir Laurynas Žakevičius vedė mokymus Mokymosi ir supervizijų grupių vedimo, jų supervizavimo, drausminių kopėčių mokykloje kūrimo temomis. Dalyviai taip pat dalinosi savo patirtimi diegiant Olweus programą mokyklose, supervizavosi dėl kylančių sunkumų ir klausimų.

 


2011-12-19

 

2011 m. gruodžio 15 d. viešbutyje „Crowne Plaza Vilnius"  vyko Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro organizuota keturių valstybės planavimo projektų „Specialiųjų mokymo priemonių rengimas" (VP1-2.3-ŠMM-04-V-01-002), „Iškritusių iš mokyklos mokinių grąžinimas" (VP1-2.3-ŠMM-04-V-01-003), „Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo(-si) formų plėtra" (VP1-2.3-ŠMM-04-V-01-004) ir „Pagalbos mokiniui efektyvumo ir kokybės plėtra" (VP1-2.3-ŠMM-04-V-01-005), finansuojamų Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, baigiamoji konferencija „Į pagalbą mokiniui, mokytojui, mokyklai".

Konferencijoje buvo aptarta švietimo pagalbos teikimo mokiniui sistemos kaita Lietuvoje, užsienio šalių patirtis šiose srityje, pristatyti įgyvendinamų valstybės planavimo projektų pasiekti rezultatai, sukurti produktai, pridėtinė vertė, aptarta nauda mokiniui, mokytojui ir mokyklai, projekto perspektyvos ir tęstinumas.

 

Konferencijoje skaityti pranešimai >>

 

2011-12-07

 

Šių metų lapkričio 29 - gruodžio 2 dienomis Strasbūre vyko tarptautinių mokymų „Smurto ir patyčių prevencija mokyklose" („Preventing Violence in Schools") pagal Europos komisijos vykdomą „Pestalozzi" programą, pirmoji dalis. Šie mokymai skirti mokytojams, socialiniams pedagogams, psichologams, mokytojų rengimo specialistams ir kitiems Europos šalių švietimo sistemos darbuotojams, kurie jau turi patirtį arba yra atsakingi už smurto prevencijos savo šalies mokyklose plėtojimą. Mokymai orientuoti į šių specialistų kompetencijos vykdant smurto ir patyčių mokykloje prevenciją tobulinimą.  

 

 

Mokymuose taip pat dalyvavo ir Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro atstovas Rytis Šiautkulis, vienoje iš darbo grupių pristatęs dalyviams smurto ir patyčių prevencinių programų įgyvendinimo aktualijas Lietuvoje, programų plėtros perspektyvas. „Pestalozzi" programos „Smurto ir patyčių prevencija mokyklose" mokymai yra tęstiniai, o jų principas - mokymasis praktiškai pritaikant žinias savo šalies kontekste.

 

Daugiau apie mokymus >> 

 


2011-11-30

 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, įgyvendindamas projektą „Specialiųjų mokymo priemonių rengimas" (Nr. VP1-2.3-ŠMM-04-V-01-002), kuris yra finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis, parengė ir išleido 1000 egz. tiražu multifunkcinę specialiąją mokymo priemonę „Mokslininkų pėdomis" (6 klasei). Išleista multifunkcinė specialioji mokymo priemonė bus dalinama Lietuvos bendrojo ugdymo mokykloms.

 

Prašome iki š.m. gruodžio 22 d. atsiųsti užpildytą specialiųjų mokymosi priemonių poreikio klausimyną (rasite spausdami šią nuorodą) paštu į Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrą, adresu Viršuliškių g. 103, Vilnius (su prierašu „Anketa dėl SMP") arba nuskenuotą dokumentą el. paštu irena.stankuviene@sppc.lt. Telefonai pasiteiravimui: (8 5) 230 53 71, (8 5) 230 53 76.

 

Daugiau informacijos rasite čia >>

 2011-11-23

 

Šių metų lapkričio 14 d. viešbutyje Holiday Inn įvyko Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro organizuojama konferencija tema „Tarpinstitucinis bendradarbiavimas teikiant kompleksinę pagalbą vaikams ir jų tėvams".

Šios konferencijos tikslas - padėti savivaldybėms plėtoti tarpinstitucinį bendradarbiavimą siekiant gerinti vaikų nuo gimimo iki privalomojo mokymosi pradžios gyvenimo ir ugdymo sąlygas, paskatinti savivaldybių vaiko gerovės komisijas aktyviau dalyvauti sprendžiant ankstyvojo amžiaus vaikų problemas.

 

Plačiau apie konferenciją bei joje skaitytus pranešimus >>


 

2011-11-08  

 

2011 m. lapkričio 4 d. Taline vyko    konferencija  tema  „Švietimo konsultavimo sistemos plėtra". Estijos koordinatorių kvietimu, konferencijoje dalyvavo Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro specialistai, pristatė Lietuvos specialiosios pedagoginės pagalbos sistemos aspektus, logopedų, psichologų, specialiųjų pedagogų praktinėje veikloje taikomų vertinimo instrumentų naudojimo galimybes ir jų svarbą.

 

     

 

Tai atsakomasis vizitas keičiantis švietimo pagalbos organizavimo patirtimi tarp Estijos ir Lietuvos. Prieš du metus Estijos  Regioninio švietimo konsultacinio  centro  koordinatoriai lankėsi Lietuvoje Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre, Kauno ir Utenos pedagoginėse psichologinėse tarnybose ir  sėmėsi patirties  specialiosios pedagogines ir psichologines pagalbos organizavimo ir teikimo  klausimais.

 


 2011-11-07

 

Lapkričio 4 - 6 dienomis „Litexpo" parodų ir konferencijų centre vyko paroda „Mokykla‘ 2011". Parodoje buvo eksponuojama ir pristatoma viskas, kas padeda įdomiai ir veiksmingai mokytis ir mokyti: priemonės mokiniui, mokytojui, mokyklai. Pristatomų priemonių spektras labai platus - nuo tradicinių - molio ar dažų, iki naujausių technologijų, programinės įrangos. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas ir pradinio bei specialiojo ugdymo įstaigoms.

 

 Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras parodoje supažindino su specialiųjų mokymo priemonių dabartimi ir perspektyvomis, pristatė jau baigiamas gaminti multifunkcines bei kitas specialiasias mokymo priemones, leidinius, įvairias metodikas ugdymui, skaitė paskaitas apie specialiuosius ugdymosi poreikius turinčių vaikų ugdymą.

 


2011-09-20

 

Informuojame, kad įgyvendinant Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro projektą ,,Specialiųjų mokymo priemonių rengimas" patvirtintas sąrašas mokyklų, kurios skirtos specialiosios mokymo priemonės (žr. "Mokyklų sąrašas").
 
Mokyklos mokymo priemones turi atsiimti Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre, Viršuliškių g. 103, Vilnius.
Pageidautumėme, kad prieš atvykstant atsiimti mokymo priemonių iš anksto informuotumėte apie atvykimą telefonais: (8 5) 230 53 71. 
Asmuo atsiimantis mokymo priemones būtinai turi pateikti įstaigos įgaliojimą. Įgaliojimas nėra reikalaujamas, jeigu priemones atsiima įstaigos vadovas. Priemones gali atsiimti ir savivaldybių atstovai ar kiti asmenys, tačiau kaip minėta anksčiau, šie asmenys būtinai turi turėti įgaliojimą mokyklos vardu atsiimti mokymo priemones.

 

Paraiškų priėmimo terminas dėl Lietuvos bendrojo lavinimo mokykloms perduodamų specialiųjų mokymo priemonių yra pratęsiamas. Sužinokite daugiau apie naujas priemones ir galimybę jas įsigyti>>

 

 
 2011-07-26

 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrui įgyvendinant projektą „Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo(si) formų plėtra”, kuris finansuojamas Europos Socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis, parengtas „Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo formų plėtros modelis“.

 

Parsisiuntimui  Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo formų plėtros modelio aiškinamasis raštas

                       Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo formų plėtros modelis

 

Savo siūlymus, pastabas siųskite Ritai Kišonienei adresu Rita.Kisoniene@sppc.lt


 201-06-28

 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras įgyvendindamas projektą „Pagalbos mokiniui efektyvumo ir kokybės plėtra", kuris finansuojamas Europos Socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis, organizavo Pedagoginių psichologinių tarnybų vadovų kvalifikacijos tobulinimo seminarą - mokomąjį vizitą į Daniją 2011 m. gegužės 24 d. - birželio 1 d. Mokymuose dalyvavo dešimties Pedagoginių psichologinių tarnybų vadovai (Jonavos, Jurbarko, Mažeikių, Palangos, Radviliškio, Šalčininkų raj., Šiaulių, Šilutės, Trakų, Vilniaus). Mokomojo vizito metu ... Plačiau apie vizitą >>>

 


2011-06-21 

 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras kartu su socialiniais partneriais vykdydamas valstybės projekto ,,Iškritusių iš mokyklos mokinių grąžinimas" veiklas parengė nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinės sistemos (toliau - NEMIS) programinę įrangą. 2011 m. birželio 14, 15, 16 dienomis vyko savivaldybių administracijų darbuotojų mokymai naudotis NEMIS programine įranga. Seminaro metu buvo supažindinama su NEMIS programine įranga, jos administravimo, nesimokančiųjų ir nelankančiųjų moduliais, ataskaitomis, vyko praktiniai užsiėmimai. 

 

Nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. NEMIS bus diegiama visose šalies mokyklose.

 

Daugiau informacijos suteiks Kristina Ignatavičienė. Tel.: 2 30 53 76, el. paštas kristina.ignataviciene@sppc.lt

 


2011-06-07

 

Š. m. gegužės 31 d. viešbutyje ,,Holiday Inn" vyko LR Švietimo ir mokslo ministerijos ir Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro organizuota konferencija „Tarpinstitucinis bendradarbiavimas teikiant kompleksinę pagalbą vaikams ir jų tėvams".

Konferencijos tikslas - kartu su savivaldybių administracijų, kitų žinybų atstovais aptarti, kaip savivaldybėse galima būtų optimizuoti kompleksinį švietimo, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimą bendradarbiaujant; kokie tolimesni postūmiai reikalingi, kokie teisės aktai, metodinės rekomendacijos turėtų būti parengtos, kiti su tuo susiję klausimai.

 

Konferencijos medžiaga:


2011-06-02

 

Siekiant užtikrinti efektyvesnį bendradarbiavimą įgyvendinant vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą, buvo surinkti naujausi duomenys apie savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijų atsakingus asmenis bei jų kontaktai.

 

Čia galite rasti visų savivaldybių vaiko gerovės komisijų atsakingų asmenų kontaktinius duomenis

 

Taip pat galite parsisiųsti (MS Word)


2011-05-06

 

Projekto „Pagalbos mokiniui kokybės ir efektyvumo plėtra" lėšomis kovo mėnesį buvo suorganizuotas tarptautinis mokomasis vizitas į Olandiją. Šio vizito metu SPPC specialistai lankėsi įvairiose įstaigose, kuriose ugdomi specialųjų poreikių turintys vaikai. Vizito metu dalyviai susipažino su praktiniais švietimo pagalbos organizavimo bei teikimo Olandijoje aspektais, gavo daug naudingos informacijos apie vaiko kalbos raidos ypatumų vertinimą, naudojamas vertinimo priemones, vaikų, turinčių elgesio sutrikimų, ugdymą.

 

 Čia galite rasti vizito nuotraukas ir daugiau įspūdžių apie vizitą.

 


2011-04-27

 

2011 m. balandžio mėnesį Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintas valstybės projektas dėl tikslinių perkvalifikavimo psichologijos krypties studijų (Valstybės žinios, 2011-04-12, Nr. 44-2083). Projektas finansuojamas iš ES fondų lėšų. Jo trukmė 36 mėnesiai. Projekto vykdytojai: Vilniaus universitetas ir Klaipėdos universitetas. Šie universitetai vykdys tikslines perkvalifikavimo studijas psichologijos bakalauro laipsnį turinčių psichologų  parengimui ir tikslines perkvalifikavimo studijas psichologijos magistro laipsnį turinčių psichologų parengimui. Planuojama studijų pradžia 2011 m. rugsėjo mėnuo.

 

Studijų dalyvių sąrašus sudarys Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras. Tikslinių psichologijos bakalauro ir psichologijos magistro studijų grupių sudarymo kriterijai:

1) švietimo pagalbos specialistai/darbuotojai, kurie ne trumpiau nei metus yra dirbę bendrojo lavinimo mokykloje ar kitoje švietimo įstaigoje psichologu ar psichologo asistentu;

2) baigę vientisąsias ne psichologijos krypties studijas, o po to įgiję psichologijos magistro laipsnį;

3) baigę ne psichologijos krypties pirmosios pakopos studijas ir įgiję bakalauro laipsnį bei turintys psichologijos magistro laipsnį;

4) baigę psichologijos krypties studijas, įgiję psichologijos bakalauro laipsnį.

 

Kiekvienas projekto studijų dalyvis įsipareigoja po studijų dar dvejus metus dirbti toje pačioje darbo vietoje arba darbo vietoje toje pačioje savivaldybėje ( bus sudaroma trišalė sutartis - projekto vykdytojas, projekto dalyvis ir jo darbovietė).

 

Visus specialistus, kurie norėtų studijuoti šiose perkvalifikavimo psichologijos krypties studijose ir  atitnka aukščiau išdėstytus tikslinių grupių sudarymo kriterijus, prašome užpildyti lentelę (atsisiųsti) ir iki š.m. gegužės 16 d. atsiųsti el. pašto adresu: vida.gudauskiene@sppc.lt


2011-03-17

 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras įgyvendindamas valstybės planavimo projektą „Pagalbos mokiniui efektyvumo ir kokybės plėtra" finansuojamą Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis, organizuoja mokymus ir kviečia pedagoginių psichologinių tarnybų ir mokyklų psichologus dalyvauti mokymuose „Intelekto įvertinimas ir tyrimas WAIS-III ir WASI metodikomis".

 

Mokymai vyks 3 dalių seminarais (64 ak. val.)

 

Kvietimą ir informaciją parsisiųsti galite čia.


Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro vykdomas projektas „Pagalbos mokiniui efektyvumo kokybės plėtra" dalyvavo Europos Sąjungos struktūrinės paramos konkurse „Europos Burės" ir sulaukė didžiausio ekspertų įvertinimo nominacijoje „Už pažangų švietimą".

Šiuos apdovanojimus skyrė Lietuvos Respublikos finansų ministrė Ingrida Šimonytė.

Apdovanojimo raštą parsisiųsti galite čia.

 


 Informuojame, kad startavo interneto portalas www.ikimokyklinis.lt - pirmasis ir vienintelis specializuotas tokio tipo tinklalapis Lietuvoje, skatinantis šiuolaikišką požiūrį į vaikų ugdymą vaikystėje. Projekto www.ikimokyklinis.lt iniciatorius - Švietimo ir mokslo ministerija, vykdytojas - Ugdymo plėtotės centras. Plačiau


Informuojame, kad Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro metodines rekomendacijas jau galite skaityti  skyrelyje „Leidiniai" ir Švietimo portale

 


Aktualios informacijos  mokytojams, tėvams bei mokiniams apie švietimo pagalbos teikimą, jos organizavimą, įstatyminės bazės pasikeitimus šioje srityje galite ieškoti svetainėje www.svietimopagalba.lt Kviečiame aspsilankyti ir susipažinti plačiau

 

   
Į viršų Left Alt+z Enter
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras
Viršuliškių g. 103, LT-05115 Vilnius, tel. (8~5) 242 64 03, faks. (8~5) 242 64 03, el. paštas: info@sppc.lt 
Sprendimas: Idamas