Pedagoginių psichologinių ir švietimo pagalbos tarnybų vadovų susitikimo metu pranešimus skaitė svečiai iš Švietimo ir mokslo ministerijos

Spalio 17 dieną į Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrą (SPPC) rinkosi savivaldybių pedagoginių psichologinių (PPT) ir švietimo pagalbos tarnybų (ŠPT) vadovai. Susitikimo metu SPPC direktorė Irma Čižienė pasveikino visus susirinkusius ir padėkojo už tarnybų vadovų ir jų darbuotojų darbą ir kiekvieno indėlį teikiant švietimo pagalbą. SPPC direktorės pavaduotoja Rita Kišonienė pristatė susitikimo svečius ir kvietė diskusijai aktualiais klausimais. Kviestiniai svečiai iš Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) bei SPPC projektų vadovės pristatė pranešimus aktualiomis temomis, buvo aptarti kilę klausimai.

ŠMM Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento direktorius Aidas Aldakauskas pristatydamas pranešimą „Švietimo pagalba ir kiti geri dalykai diegiant MEDUS (mokytojų etatinio darbo užmokesčio sistemą)“ kalbėjo apie MEDUS ekonominio modeliavimo principus, analizuojant gautus skaičius, jų paskirstymą ir prognozę. A.Aldakauso teigimu, paskirstant lėšas ugdymo įstaigose būtina atkreipti dėmesį į švietimo ir specialiosios pagalbos poreikį ir jos specifiką, pradinio ugdymo klasių komplektavimą, kuomet klasėse yra mokinių perviršis, mokytojų, turinčių aukštą kvalifikaciją skaičių mokykloje ir išmokamus vienkartinius papildomus priedus, kurie galėtų būti paskirstomi mokslo metų eigoje. Pasak A.Aldakausko, švietimo pagalbos specialistų atlyginimo paskirstymas kol kas yra iki galo neišdiskutuotas, tačiau artimiausiu metu numatyta persvarstyti darbo laiko normą ir struktūrą, darbo funkciją, darbo vietos steigimo bei darbo apmokėjimo principus.

ŠMM Švietimo pagalbos skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Vaišnorienė savo pranešime „Darbai įtraukties plėtrai“ akcentavo būtinybę mažinti specialiosios paskirties mokyklose besimokančiųjų skaičių siekiant įtraukies švietimo sistemoje. Tam pasiekti planuojama atsisakyti teisinių nuostatų bei prielaidų, stigmatizuojančių vaikus ir jų poreikius. Ateityje numatyta lengvinti specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP) vertinimą ir, problemų, kylančių ugdymosi procese, identifikavimą, teikti pagalbą mokytojui, pasitelkiant papildomus specialistus, ugdant SUP turinčius vaikus, taip pat numatoma daugiau dėmesio skirti mokytojų rengimui, kvalifikacijos tobulinimui bei stiprinti PPT/ŠPT vaidmenį įtraukties procese. D.Vaišnorienės teigimu, sėkmingam įtraukties įgyvendinimui būtina užtikrinti patį procesą, kuomet tarpusavyje bendradarbiauja PPT/ŠPT specialistai, vaiko gerovės komisija, mokymo įstaigos darbuotojai, yra įtraukiami tėvai, dalyvauja pats vaikas, be to, tam pritaikytos visos papildomos priemonės ir taikomi universalaus dizaino principai. Pranešimo pabaigoje D.Vaišnorienė kvietė pamąstyti, kokį vaidmenį kiekvienas prisiims sau įtraukties kelyje.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento vyr. specialistė Simona Bieliūnė pristatydama pranešimą „Ankstyvosios intervencijos programos įgyvendinimas savivaldybėse“ priminė, kad nuo šių metų pradžios įsigaliojus naujiems teisės aktams, alkoholio ar narkotikų vartojimo ar eksperimentavimo jomis patirtį turintiems jaunuoliams nuo 14 m. numatoma galimybė dalyvauti Ankstyvosios intervencijos programos užsiėmimuose. Už šios programos užsiėmimų vykdymą yra atsakingi ŠPT/PPT vadovai, o pagalbos jaunimui prieinamumas ir kokybė yra vienas pagrindinių Departamento keliamų klausimų.

ŠMM Mokyklų veiklos skyriaus patarėja Stanislava Strolaitė pristatė pranešimą tema „Įžvalgos: specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymas ir PPT pagalba mokiniui, mokytojui ir mokyklai.“ S.Strolaitė atkreipė dėmesį, kad mokinių, turinčių didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, skaičius 2018 m., lyginant su 2016 m., padidėjo. Tokį augimą galėjo įtakoti didėjantis skaičius mokinių, turinčių įvairių specialiųjų ugdymosi poreikių. Kiekvienais metais gerėja negalių, sutrikimų, mokymosi sunkumų įvertinimas, tačiau S.Strolaitė siekė atkreipti PPT ir ŠPT vadovų dėmesį į nustatomų specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių tikslumą bei tinkamos ugdymosi vietos parinkimą (vadovaujantis Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis). Pranešimo metu buvo akcentuota, kad specialiosiose mokyklose ir specialiosiose klasėse gali mokytis tik tie vaikai, kuriems pagal PPT pažymą nustatyti dideli ar labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai  bei nustatytos negalios ar sutrikimai atitinka mokyklos/klasės paskirtį. Taip pat susirinkusieji buvo paraginti stebėti mokinių registre pildomą informaciją apie negalias ir sutrikimus. S.Strolaitė priminė, kad PPT ir ŠPT specialistams būtina atsakingai rekomenduoti logopedo, mokytojo padėjėjo, socialinio pedagogo ir kitų specialistų pagalbą ir pakartotinai vertinti tokios pagalbos būtinybę ateityje.

ŠMM Mokymosi visą gyvenimą departamento Pedagogų veiklos skyriaus vedėja Egidija Nausėdienė pranešime „Pedagogų veiklos aktualijos“ išskyrė su pedagogais susijusius iššūkius, su kuriais susiduria šiandienos švietimo sistema – tai nesubalansuotas pedagogų skaičius ir aukštas jų amžiaus vidurkis, dabarties ir ateities reikalavimų neatitinkančios pedagogų kompetencijos ir mokymo praktika, pagal pažangiausias pedagogų rengimo tendencijas neatnaujintas jų rengimas ir kompetencijų tobulinimas, patrauklumo pedagogo profesijai nebuvimas ir mažas jaunų specialistų skaičius mokyklose. Pasak E.Nausėdienės, iššūkius numatoma įveikti kompleksiškai prognozuojant ir planuojant pedagogų poreikį, numatant ne tik jų parengimo, bet ir perkvalifikavimo galimybes, atnaujinant kompetencijų tobulinimo programas, pedagogų veiklos vertinimo sistemą orientuojant į profesinį augimą ir karjerą, paskirstant ir subalansuojant darbo krūvį bei sudarant sąlygas pedagogų karjeros sistemai, kuri apimtų ne tik darbo užmokesčio didinimą, bet ir kitas paskatas. Iššūkiams įveikti sudarytas pedagogų rengimo modelis, kuris jau pradėtas įgyvendinti

SPPC projektų vadovės Kristina Ignatavičienė, Inga Nekrošienė ir Ana Buzarevič  pristatė šiuo metu SPPC vykdomus projektus.

SPPC projektų vadovė Kristina Ignatavičienė kalbėjo apie projektą „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ (09.2.2-ESFA-V-729-03-0001), kurio tikslas – kurti ir palaikyti saugią aplinką mokykloje, sudarant palankias sąlygas mokinių asmenybės ugdymuisi, akademinių pasiekimų gerinimui, mažinant socialinę atskirtį bei sprendžiant iškritimo iš mokyklos problemą. Projekto metu numatoma vykdyti prevencinių programų mokyklose įgyvendinimą, tobulinti mokyklos administracijos darbuotojų kompetencijas, rengti, išbandyti ir tobulinti savižudybių prevencinės programos metodinę medžiagą bei plėsti psichologinės pagalbos mokiniui, jo tėvams ir mokytojams galimybes. Projektas skirtas pradinio, pagrindinio bei vidurinio ugdymo pakopose besimokantiems mokiniams. Mokyklos gali dalyvauti 19-oje skirtingų prevencinių programų.

SPPC projektų vadovė Inga Nekrošienė pristatydama projekto „Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra“ (Nr. 09.2.2-ESFA-V-707-01-0001) rezultatus informavo, kad jau yra parengta 18 specialiųjų modulių ir 18 mokymo priemonių/metodinės medžiagos lietuvių kalbos, matematikos ir gamtamokslių mokomųjų dalykų komplektų, skirtų 3 – 8 klasėms, kurie yra prieinami visiems mokytojams. Greitu laiku mokytojams ir tėvams bus pristatyta metodinė medžiaga ir priemonės mokinių gebėjimų atpažinimui ir vertinimui, o psichologams – intelektinių gebėjimų vertinimo atrankiniai instrumentai bei metodinė medžiaga.

Pristatydama projektą „Specialiųjų mokymo priemonių ir ugdymui skirtų techninės pagalbos priemonių įsigijimas“, I.Nekrošienė akcentavo tikslą didinti švietimo prieinamumą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. Tam numatoma įsigyti specialiąsias mokymo priemones ir ugdymui skirtas techninės pagalbos priemones specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymui, parengti metodikas šių priemonių naudojimui ir sukurti jų elektroninį katalogą. Numatoma suformuoti ir įsigyti 11 ugdymui skirtų techninės pagalbos priemonių komplektų ir jomis aprūpinti bendrojo ugdymo bei specialiąsias mokyklas ir specialiojo ugdymo centrus.

SPPC projektų vadovė Ana Buzarevič pristatė projektą „Asmenų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, galimybių mokytis gerinimas“ (Nr. 09.2.2-ESFA-V-707). Šio projekto tikslas – tobulinti mokytojų, kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų, savivaldybių švietimo pagalbos įstaigų ir savivaldybių administracijų švietimo padalinių specialistų profesinę kvalifikaciją. Tuo tikslu numatoma vykdyti agresijos prevencijos ir valdymo mokymus mokyklų, turinčių specialiąsias klases bei specialiųjų mokyklų darbuotojams, mokymus taikyti specialiąsias mokymo priemones ir ugdymui skirtas techninės pagalbos priemones, švietimo pagalbos įstaigų logopedų ir specialiųjų pedagogų tęstinius mokymus, mokymus mokyklų VGK bei mokymus švietimo pagalbos įstaigų vadovams.

Susitikimo pabaigoje R.Kišonienė PPT ir ŠPT tarnybų vadovams dėkojo už dalyvavimą ir paragino aktyviai kelti rūpimus klausimus ir siūlyti galimus sprendimus. Tarnybų vadovai paprašyti atsakyti į SPPC klausimus, kuriais siekiama pagerinti tarnybų veiklą.

Kitos naujienos
Naujiena
Su atgimimo švente!
balandžio 19, 2019
Su atgimimo švente!
...
Skaityti plačiau
Renginys
Ikimokyklinukų emocijų ir elgesio sunkumų vertinimo mokymai psichologams
balandžio 10, 2019
Ikimokyklinukų emocijų ir elgesio sunkumų vertinimo mokymai psichologams
Valstybinių švietimo įstaigų psichologai kviečiami į 2-jų dienų mokymus, kurių metu susipažins su 1,5 – 5 m. amžiaus vaikų elgesio aprašo versijos tėvams...
Skaityti plačiau
Renginys
Kviečiame į seminarą „Mokinių įsivertinimas ir pažanga“
balandžio 3, 2019
Kviečiame į seminarą „Mokinių įsivertinimas ir pažanga“
2019 m. balandžio 26 d. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro salėje (Viršuliškių  103) vyks seminaras švietimo pagalbos specialistams ir pedagogams „Mokinių...
Skaityti plačiau