Medicininio audito dokumentai

Medicininio audito dokumentai

Vidaus medicininis auditas – nepriklausoma, objektyvi tyrimo ir konsultavimo veikla, skirta organizacijos veiklai gerinti ir pridėtinei vertei kurti. Audito dokumentai – tai rašytinis auditoriaus išvadų įrašas, kuriuo pagrindžiami auditoriaus pareiškimai, nepriklausomai nuo to, ar šie pareiškimai pateikti auditoriaus ataskaitoje, ar kitu būdu. Audito dokumentai taip pat palengvina užduoties planavimą, atlikimą ir priežiūrą bei yra pagrindas darbo kokybės peržiūrai, nes juose peržiūros vykdytojui pateikiami rašytiniai įrodymai, kuriais pagrindžiamos svarbios auditoriaus išvados. Be kita ko, audito dokumentaciją sudaro įrašai apie darbo planavimą ir atlikimą, atliktas procedūras, gautus įrodymus ir auditoriaus padarytas išvadas.

Medicininio audito dokumentus peržiūri darbą atliekančios grupės nariai bei kiti asmenys. Peržiūrą gali atlikti:

  • Auditoriai, kurie naujai atlieka užduotį ir peržiūri ankstesnių metų dokumentus, kad suprastų atliktą darbą ir taip padėtų planuoti ir atlikti dabartinę užduotį;
  • Prižiūrintys darbuotojai, kurie peržiūri kitų užduoties grupės narių parengtus dokumentus;
  • Užduoties priežiūros vadovai ir užduoties kokybės vertintojai, kurie peržiūri dokumentus, kad suprastų, kaip užduoties grupė priėjo prie svarbių išvadų ir ar šios išvados yra tinkamai įrodymais pagrįstos;
  • Vidaus ir išorės patikrinimų grupės, kurios peržiūri dokumentus, kad įvertintų audito kokybę ir atitiktį audito ir susijusiems profesinės praktikos standartams, taikomiems įstatymams, taisyklėms ir reglamentams bei paties auditoriaus kokybės kontrolės politikai;
  • Kiti, įskaitant audito komiteto pasitelktus patarėjus arba įsigijimo šalies atstovus.

Auditorius turi dokumentuoti atliktas procedūras, gautus įrodymus ir padarytas išvadas dėl atitinkamų ataskaitų teiginių. Medicininio audito dokumentai turi aiškiai parodyti, kad darbas iš tikrųjų buvo atliktas. Šis dokumentavimo reikalavimas taikomas visų užduotyje dalyvaujančių asmenų darbui, taip pat specialistų darbui, kurį auditorius naudoja kaip įrodomąją medžiagą vertindamas atitinkamus ataskaitų teiginius. Audito dokumentuose turi būti pateikta pakankamai informacijos, kad patyręs auditorius, anksčiau nesusijęs su užduotimi suprastų atliktų procedūrų, gautų įrodymų ir padarytų išvadų pobūdį, laiką, apimtį ir rezultatus, nustatyti, kas atliko darbą ir kada jis buvo atliktas.

Be dokumentų, būtinų auditoriaus galutinėms išvadoms pagrįsti, audito dokumentuose turi būti pateikta auditoriaus nustatyta informacija, susijusi su reikšmingais pastebėjimais ar klausimais. Reikšmingos išvados ar klausimai – tai esminiai dalykai, kurie yra svarbūs atliktoms procedūroms, gautiems įrodymams ar padarytoms išvadom.