Į pradžią Svetainės žemėlapis El. paštas
('Alt' 'S')    
Prisijungimas
Prisijungimo vardas: 
Slaptažodis: 

Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2006-08-22
Iš viso apsilankė: 1535001
Šiandien apsilankė: 353
Dabar naršo: 7

 

 Informacija atnaujinta 2016-10-21

Informuojame, kad Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, įgyvendindamas Valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2014-2020 metų programos (patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. 485) priemones, organizuoja seminarus mokyklų administracijų, vaiko gerovės komisijų atstovams, psichologams, socialiniams pedagogams ,,Smurtas artimoje aplinkoje: atpažinimas ir pagalbos vaikams galimybės mokykloje". Seminarų tikslas - supažindinti mokyklų specialistus, mokytojus su Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo nuostatomis ir su juo susijusiais teisės aktais, pristatyti galimas smurto artimoje aplinkoje apraiškas, jų poveikį vaikų psichikos sveikatai ir raidai, vaikų elgesio ir emocinės būsenos požymius, galinčius padėti atpažinti vaikus, patiriančius smurtą ar esančius smurto artimoje aplinkoje liudininkais, aptarti mokytojų ar kitų mokykloje dirbančių specialistų bendravimo su vaikais ir pagalbos jiems teikimo mokykloje galimybes, mokyklos galimybes šviesti mokinių tėvus ir vykdyti smurto artimoje aplinkoje prevenciją.

Seminarai vyks:

 

2016 m. spalio 18 d. Alytuje, Pulko g. 1 (Alytaus miesto pedagoginėje psichologinėje tarnyboje). Seminaro pradžia 10.00 val., trukmė - 8 akad. val. Lektorė -  Telšių krizių centro psichologė Vanda Benaitienė. REGISTRACIJA BAIGTA

 2016 m. spalio 27d. Varėnoje,  J. Basanavičiaus g. 2 (Varėnos kultūros centras). Seminaro pradžia 10.00 val., trukmė - 8 akad. val. Lektorės - Telšių krizių centro psichologės Vanda Benaitienė ir Rasa Vintalienė. Registracija vykdoma užpildžius anketą (registracijos anketa>>)

 

Dalyvavimas seminaruose - nemokamas, dalyviams bus išduodami Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro pažymėjimai. Dalyviams numatyta kava kavos pertraukų metu, maitinimas pietų metu - nenumatytas.

Būtina išankstinė registracija. Iš vienos mokyklos gali registruotis ne daugiau kaip 2 atstovai.

Dalyvių skaičius - ribotas. Pirmenybė teikiama anksčiau užsiregistravusiems. Surinkus dalyvių grupę, registracija nutraukiama. Apie registracijos į seminarą patvirtinimą/nepatvirtinimą informuosime kiekvieną besiregistruojantį į seminarą el. paštu.

2016 m. spalio - gruodžio mėnesiais šiuos seminarus numatoma organizuoti: Panevėžyje, Vilniuje (Vilniaus rajono mokykloms), Joniškyje, Šiauliuose, Vilniuje (Vilniaus miesto mokykloms), Telšiuose. Registracija į šiuos seminarus bus vykdoma artėjant seminarų laikui. 

Atkreipiame dėmesį, kad seminarai ,,Smurtas artimoje aplinkoje: atpažinimas ir pagalbos vaikams galimybės mokykloje" vyko 2015 m., todėl kviečiame registruotis tuos, kurie nedalyvavo šiuose seminaruose.

 


 

2016-10-18


Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras ir Europos socialinio fondo agentūra 2016 m. spalio 6 d. pasirašė projekto „Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra" Nr. 09.2.2-ESFA-V-707-01-0001 finansavimo ir administravimo sutartį.

Kiekvieno vaiko akademiniai gebėjimai turi būti atpažinti tam, kad kiekvienas mokytojas turėtų galimybę patenkinti unikalius vaiko ugdymo(-si) poreikius ir būtų siekiama didesnės kiekvieno mokinio pažangos.  Tad projekto metu bus sukurtos bei parengtos gabių vaikų atpažinimo bei įvertimo metodikos, instrumentai bei metodinės priemones Lietuvos pedagogams ir psichologams. Taip pat projekto metu mokinių ugdymosi galimybės gauti jų poreikius atitinkantį formalųjį ir neformalųjį ugdymą bus didinamos papildant bendrąsias pradinio ir pagrindinio ugdymo programas specialiais matematikos, lietuvių kalbos ir gamtos mokslų praturtinančiais ir pagilinančiais moduliais, rengiant ir įgyvendinant neformaliojo ugdymo formas, keliant mokytojų, psichologų ir kitų švietimo sistemoje dirbančių darbuotojų kvalifikaciją, praturtinant jų žinias įvairiuose nacionalinio ir tarptautinio lygmens kvalifikacijos tobulinimo renginiuose.

Projektas apims daugumą Lietuvos regionų, jame dalyvaus 30  Lietuvos mokyklų- partnerių.

Veiklos truks dvejus metus, o joms įgyvendinti bus skirta beveik 1,5 mln. eurų.

 

 


  

2016-10-11

 

Maloniai kviečiame mokslininkus ir praktikus: psichologus, socialinius ir specialiuosius pedagogus, savivaldybių administracijų švietimo padalinių, Pedagoginių psichologinių tarnybų darbuotojus, visuomenės sveikatos priežiūros specialistus, vaiko gerovės ir  narkotikų komisijų narius dalyvauti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos kartu su Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru bei Mykolo Romerio universitetu organizuojamoje konferencijoje „PAGALBA VAIKAMS IR JŲ ŠEIMOMS SAVIVALDYBĖSE: IŠŠŪKIAI IR GALIMYBĖS" (toliau - Konferencija).

Konferencija vyks  2016 m. spalio 26 d. 10 val.  Mykolo Romerio universiteto I korpusas 201 auditorija, Ateities g. 20, Vilnius.

Konferencijos tikslas - aptarti įtraukiojo ugdymo, prevencijos, švietimo pagalbos, kitų vaikui ir šeimai teikiamų paslaugų savivaldybėse realijas, naujausius mokslinius tyrimus, strategines gaires bei pasidalinti gerąja patirtimi. 

Konferencijos dalyviams bus įteikti Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

Dalyvausiančius konferencijoje maloniai prašome ne vėliau kaip iki  š. m. spalio 24 d. (įskaitytinai), registruotis internetu>>

Esant klausimams dėl registracijos, prašome kreiptis į Sandrą Valantiejienę, tel. 8 5 2420979, el. p. sandra.valantiejiene@sppc.lt.

 

Konferencijos programa

 

 


 2016-09-27


          

 

2016 m. rugsėjo 22 d.  įvyko   Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro  organizuota Erasmus+:  Comenius Strateginių partnerysčių projekto ,,The  Feuerstein Method Implementation In School Activities'' (Feuersteino metodo pritaikymas mokyklos veiklose)   (Nr.  2014-1-LT01 -KA201-000555)  baigiamoji konferencija.

   

Konferencijos metu  pedagogams  ir švietimo  pagalbos specialistams buvo pristatytos projekto veiklos ir jų metu sukurti intelektiniai produktai (studija, rekomendacijos,  video medžiaga), supažindinantys su Feuersteino metodu ir jo pritaikymo mokyklose galimybėmis. 

 

 


 

2016-09-15

Maloniai kviečiame bendrojo ugdymo mokyklų vadovus, savivaldybių  administracijų švietimo padalinių darbuotojus, vaiko gerovės ir  narkotikų komisijų narius dalyvauti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos kartu su Lietuvos Respublikos Seimo narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisija ir Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru organizuojamoje konferencijoje „Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija bendrojo ugdymo institucijose" (toliau - Konferencija). Konferencija vyks  2016 m. rugsėjo 30 d. 10 val.  Seimo III rūmų Konferencijų salėje (2 aukštas).

Konferencijos tikslas - aptarti tendencijas ir aktualius psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos klausimus, tarptautinio tyrimo ESPAD-2015 duomenis, kartu su mokslininkais, Policijos ir Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentu, Sveikatos apsaugos ministerijos, Švietimo ir mokslo ministerijos, mokyklų bei kitų institucijų atstovais. Konferencijos dalyviai bus supažindinti su psichoaktyviųjų medžiagų daroma žala vaikams ir kokių priemonių privalo imtis mokyklos vadovai, bendruomenės, tėvai, savivaldybių administracijos ir jos institucijos.

Konferencijos dalyviams bus įteikti Ugdymo plėtotės centro ir Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai.

Dalyvausiančius konferencijoje maloniai prašome, ne vėliau kaip iki  š. m. rugsėjo 25 d. (įskaitytinai), REGISTRACIJA BAIGTA

Iškilus klausimams dėl registracijos, prašome kreiptis į Sandrą Valantiejienę, tel. 8 5 2420979, el. p. sandra.valantiejiene@sppc.lt.

Registracija būtina leidimui įeiti į Seimo rūmus

Konferencijos programa>>

Dalyvių pažyma>>

 


 

2016-09-08

Mokyklos, pabaigusios Olweus programos diegimą, gali pradėti diegti Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemą (toliau - OPKUS). Sėkmingai integravus OPKUS į visą mokyklos veiklą, ji ne tik tampa veiksminga patyčių prevencijos priemone, bet ir ir prisideda prie teigiamo mokyklos įvaizdžio kūrimo bendruomenėje.

Mokykla, pageidaujanti vykdyti OPKUS veiklas, iki š.m. rugsėjo 16 d.  turi atsiųsti mums el.paštu ana.buzarevic@sppc.lt užpildytą ir direktoriaus pasirašytą paraišką diegti OPKUS (paraiškos formą rasite čia >>). Gavus paraišką, pasirašysime trišalę sutartį (tarp mokyklos, instruktoriaus ir SPPC). Primename, kad mokykla perka Olweus programos instruktoriaus paslaugas, o SPPC apmoka Olweus International už rudeninę mokinių Olweus apklausą.

 

 


 

2016-09-05

 

 

2016 m. rugsėjo 22 d. 10 val. maloniai kviečiame mokytojus, mokyklų administracijos atstovus, mokyklų ir Pedagoginių psichologinių tarnybų psichologus ir specialiuosius pedagogus dalyvauti Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro Erasmus + Comenius programos Strateginių partnerysčių inovacijų srityje tarptautinio projekto ,,The Feuerstein method implementation in school activities‘‘ (Feuersteino metodo pritaikymas mokyklos veiklose) (2014-1-LT01 -KA201-000555) baigiamojoje konferencijoje, kuri vyks viešbučio ,,Europa City Vilnius“ konferencijų salėje (Jasinskio g. 14, Vilnius).

Konferencijos metu bus pristatyti projekto rezultatai bei sukurti produktai, analizuojama ir diskutuojama, kaip taikyti Feuersteino metodą mokykloje siekiant pagerinti mokinių mokymosi pasiekimus, ugdant jų mąstymo gebėjimus ir mokėjimo mokytis kompetencijas. Daugiau apie konferenciją spauskite čia>>

Konferencijos programa

REGISTRACIJA BAIGTA

 

2016-08-26

 

         

                                                  
 Raugpjūčio 25 d. Švietimo ir mokslo ministerija kartu su Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetu Seime surengė metinę konferenciją „2016-2017 mokslo metai: pamokos kitaip", kurioje dalyvavo regionų švietimo bendruomenių atstovai, savivaldybių merai, savivaldybių administracijų švietimo padalinių vadovai, pedagogai, tėvų ir mokinių bendruomenių, švietimo profesinių sąjungų atstovai. Konferencijos metu Specialiosios pedagogikos ir psichologijos cenro specialistai stendiniame pranešime pristatė projekto "Saugios aplinkos mokykloje kūrimas" veiklas.  

 2016-08-17


Informuojame, kad Ugdymo plėtotės centras organizuoja metodinę dieną pedagoginių psichologinių tarnybų specialistams ,,Kiek svarbūs skaitymo ir rašymo gebėjimai mokantis visų dalykų?"

Metodinės dienos tikslas: aktualizuoti mokinių skaitymo ir rašymo gebėjimų svarbą ugdymo procese.
Metodinės dienos uždaviniai:
– gilinti žinias apie skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymo strategijas, svarbą / problematiką ir taikymo būdus per įvairų dalykų pamokas; 
– dalintis gerąja patirtimi, teikti rekomendacijas ir siūlymus metodinės veiklos, stiprinančios mokinių mokymosi sėkmę, planavimui ir organizavimui;
– aptarti srities aktualijas grupėje, pasidalyti darbo metodinėje grupėje patirtimi.

Renginio vieta:  Socialinių mokslų kolegija, Kalvarijų g. 137 E, Vilnius
Renginio pradžia: 2016-08-23 10:00 val. 

Daugiau informacijos apie renginį talpinama Ugdymo plėtotės centro internetinėje svetainėje adresu: https://duomenys.ugdome.lt/renginys/?2503 


2016-07-19

Šių metų rugpjūčio 5-6 dienomis Vilniaus Kongresų rūmuose įvyks tarptautinė mokslinė konferencija "Muzika ir muzikos terapija vaikų ir paauglių sveikatai". Konferencijos metu įvairių sričių specialistai skaitys pranešimus apie muzikos terapijos reikšmę, dalinsis praktine patirtimi, ves specialius praktinius užsiėmimus, vyks diskusijos. Konferencijos organizatoriai - Lirtuvos muzikos terapijos asociacija, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Vilniaus universiteto medicinos fakultetas, leidykla "Šviesa". 

Konferencijos programa

Konferencijos pranešėjai

Kvietimas į konferencija

 


 

2016-06-15

 

  

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras 2016 m. balandžio - rugsėjo  mėn. dalyvauja įgyvendinant tarptautinį projektą "DAUGIAKULTŪRINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO METODŲ MODERNIZAVIMAS".

Projektas finansuojamas 2009-2014 Europos ek
onominės erdvės  (EEE) finansinio mechanizmo lėšomis pagal LT08 "EEE Stipendijų programą". Paraiškos numeris: EEE-LT08-ŠMM-01-K-02-006. 

Projektą įgyvendinanti įstaiga – Valstybės institucijų kalbų centras.

Projekto partneriai - Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, Bergeno aukštoji mokykla (Norvegija), Klaipėdos universitetas, darželiai "Saulės gojus" ir "Varpelis". 

Projekto tikslas - prisidėti prie ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybės gerinimo, modernizuojant daugiakultūrinio ugdymo metodus. Projekto metu numatoma parengti  gerosios praktikos vadovą (rekomendacijas), skirtą pedagogams, kuris bus platinamas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose. 

Daugiau informacijos galima rasti nuorodoje: http://vikc.lt/lt/projektai-38/tarptautiniai-projektai-13331. 


 

 2016-05-27 

 

Informacija dėl ginčytinų atvejų vertinimo.

 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro Ginčytinų atvejų vertinimo komisijos dokumentai:

Ginčytinų atvejų vertinimo tvarkos aprašas >>

Ginčytinų atvejų vertinimo tvarkos aprašo priedai >>

 

 


 

2016-05-12

 

ATNAUJINTA INFORMACIJA

 

2007 m vasario 14 d. įsigaliojo Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtinti Psichologų, teikiančių pagalbą mokiniui, atestacijos nuostatai. 2009 m. sausio 1 d. įsigaliojo Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtinta Psichologų, teikiančių pagalbą mokiniui, atestacijos nuostatų nauja redakcija ( Psichologų atestacijos nuostatai1 PRIEDAS2 PRIEDAS3 PRIEDAS)

 

Psichologų atestaciją vykdo Psichologų atestacijos komisija veikianti prie Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro (komisijos sudėtis >> ). Komisijos pirmininkė Irma Čižienė, Komisijos sekretorė Vida Gudauskienė. Psichologai pretenduojantys atestuotis atitinkamai kvalifikacinei kategorijai prašymą (Prašymas I,  Prašymas II) ir dokumentus teikia Komisijos sekretorei Vidai Gudauskienei (tel. (85)2426396, el.p.: vida.gudauskiene@sppc.lt).

 

Komisijos posėdžių datos 2016 metais: spalio 28 d. ir gruodžio 9 d.

 


 

2016-04-28


 

    Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuota nacionalinė kampanija „Už saugią Lietuvą“ kviečia būti aktyviais, nelikti abejingais ir savo idėjomis, laiku ar žiniomis prisidėti prie kampanijos partnerių vykdomų veiklų. Prisijunk prie mūsų! Pasidalink savo darbais. Skirk savo laiko!

      www.uzsaugialietuva.lt

 

 


 

2016-03-22

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru (toliau - Centras) kartu su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija atlieka visų bendrojo ugdymo mokyklų apklausą apie 2015-2016 mokslo metais mokyklose įgyvendinamas prevencines programas bei vykdomas kitas prevencines veiklas. Apklausos tikslas - atskleisti kiek ir kokias prevencines programas įgyvendina mokyklos, kiek turi parengtų pedagogų dirbti pagal konkrečias prevencines programas, kiek šiose programose dalyvauja mokyklos bendruomenės narių, kokias kitas prevencines veiklas vykdo mokykla. Surinkta informacija padės nustatyti prevencinių programų įgyvendinimo mastą Lietuvoje bei jų poreikį ateityje, prisidės planuojant ir tobulinant prevencinės veiklos organizavimą mokykloje. Plačiau apie apklausą>>

Atskirų mokyklų atsakymai nebus viešai prieinami. Mokyklų pateikta informacija bus susisteminta, apibendrinta ataskaita bus viešinama Centro tinklapyje.

Kviečiame bendrojo ugdymo mokyklas dalyvauti apklausoje ir užpildyti anketą>>

Kilus neaiškumams, rašykite adresu: sppc.registracija@gmail.com

 


 2015-12-21

 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos  centre gruodžio 15d.  buvo organizuotas seminaras  pedagoginių psichologinių, švietimo pagalbos tarnybų specialiesiems pedagogams, logopedams - „Pagalbos galimybės mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių". Skaityti pranešimai apie įvairius sutrikimus, sukeliančius specialiuosius  ugdymosi poreikius, apie pagalbos teikimo galimybes mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, apie taikomus tinkamus ugdymo, elgesio   formavimo būdus ir metodus. Pranešimai bus patalpinti SPPC interneto svetainėje  po pakartotinio seminaro, kuris įvyks vasario mėnesį.

 

 

Seminare skaityti pranešimai:

 

„Matematikos mokymosi sutrikimas: raiška, įvertinimas, korekcija", Rūta Kibildienė, Vilniaus PPT specialioji pedagogė metodininkė.

„Sėkmingi ugdymo(si) būdai mokymosi sunkumus patiriančiam mokiniui", Edita Rožėnienė, Molėtų PPT specialioji pedagogė metodininkė.

„Specialistų gebėjimų įvairovė ir jų įtaka individualiai vaiko kalbos plėtotei", Kristina Domeikienė, Vilniaus PPT logopedė metodininkė.

„Pagalbos galimybės emocijų ir elgesio sutrikimų turintiems vaikams", Virginija Karalienė, vaikų ir paauglių neurologė psichiatrė.

„Autistiško vaiko ugdymas bendrojoje klasėje. Galimybės ir iššūkiai", Loreta Grikainienė, SPPC logopedė metodininkė.

 


 

 2015-12-17

 

2015 m. gruodžio 16 d. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras organizavo metodinę dieną savivaldybių administracijų vaiko gerovės komisijų atstovams. Metodinėje dienoje pristatytos Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo įgyvendinimo aktualijos, analizuota vaiko gerovės komisijos narių veikla prevencijos srityje.

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro specialistai aptarė prevencijos planavimo ir įgyvendinimo aspektus bendrojo ugdymo mokykloje bei supažindino su naujai sukurtomis prevencinės programomis. Svečiai iš Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento pristatė Ankstyvosios intervencijos programą ir jos įgyvendinimo galimybes savivaldybėse, Panevėžio rajono savivaldybės administracijos atstovė dalinosi gerąja patirtimi.

 


 

 2015-12-01

Lietuvos Respublikos Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisija, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras 2015 m. lapkričio 30 d. Lietuvos Respublikos Seimo III rūmų salėje surengė konferencijoje „Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija bendrojo ugdymo institucijose".  Konferencijoje dalyvavo bendrojo ugdymo mokyklų vadovai, vaiko gerovės komisijų nariai ir savivaldybių  administracijų švietimo padalinių darbuotojai, specialistai, mokslininkai.


  
   

Konferencijoje kartu su mokslininkais, praktikais, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento, Švietimo ir mokslo ministerijos, sveikatos apsaugos sistemos, policijos, nevyriausybinių organizacijų, bendrojo ugdymo mokyklų bei kitų institucijų atstovais buvo aptarti aktualūs psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos klausimai, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo naujosios tendencijas, pavojus ir daromą žalą mokiniams bei visai visuomenei, priemonės, kurių būtina imtis mokyklų vadovams, savivaldybių administracijoms ir kt. valstybės institucijoms siekiant sukurti saugesnę aplinką mokyklose ir užtikrinti vaiko gerovę.

Pažyma apie dalyvavimą tarptautinėje konferencijoje>>

Priedas prie pažymos>>

 

Konferencijoje skaityti pranešimai:

ŠMM strategija prevencijos srityje, grįsta moksliniais įrodymais. Žydronė Žukauskaitė, ŠMM Bendrojo ugdymo departamento direktorė

Neteisėtos narkotikų apyvartos situacija, tendencijos ir pokyčiai. Rūta Jašinskienė, Lietuvos kriminalinės policijos biuras

Mokyklos vaidmuo vykdant psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją. Inga Juozapavičienė, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktorė

Evidence based prevention - The Icelandic Model. JÓN SIGFÚSSON, ICSRA, Islandija

Naujosios psichoaktyviosios medžiagos. Robertas Badaras, Vilniaus universiteto Toksikologijos centras

Psichoaktyviosios medžiagos, nesaugus elgesys ir užkrečiamosios ligos. Prof. dr. SAULIUS ČAPLINSKAS, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktorius

Mokyklos bendruomenės vaidmuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijoje. Solveiga Grudienė, Lietuvos švietimo konfederacija, „Renkuosi mokyti!"

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo tarp Lietuvos mokinių paplitimas ir vartojimo pokyčiai remiantis HBSC tyrimų duomenimis. Prof. Apolinaras Zaborskis, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencinės programos „Savu keliu" pristatymas. Irma Čižienė ir Sandra Valantiejienė, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras

Programos „Gyvai" dalyviai: Gyvenkime sveikai ir būkime nepriklausomi! Roberta Paulauskaitė, Klaipėdos Sendvario progimnazija

 


 Atnaujinta 2015-12-01

KVIEČIAME NAUDOTIS SPECIALIOSIOMIS KOMPIUTERINĖMIS MOKYMO PRIEMONĖMIS

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras (toliau – Centras), įgyvendinęs projektą „Specialiųjų mokymo priemonių rengimas, II etapas" (Nr. VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-003), finansuojamą Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis, primena, kad

projekto lėšomis buvo parengtos dvi kompiuterinės specialiosios mokymo priemonės:

Kompiuterinė matematikos priemonė 1-4 klasėms internetinėje erdvėje, skirta specialiesiems pedagogams, dirbantiems su mokiniais, turinčiais matematikos mokymosi sunkumų / sutrikimų. Priemonė pasiekiama adresu:

sppc.emokykla.lt

Kompiuterinė lietuvių kalbos priemonė 1-4 klasėms  internetinėje erdvėje, skirta specialiesiems pedagogams, dirbantiems su mokiniais, turinčiais lietuvių kalbos mokymosi sunkumų. Priemonė pasiekiama adresu:

lietuviu1-4.mkp.emokykla.lt 

Centras maloniai kviečia naudotis šiomis specialiosiomis mokymo priemonėmis!

Informacija dėl registracijos – kiekvienos priemonės el. svetainėje.

Kilus klausimams prašome kreiptis  el.paštu irena.stankuviene@sppc.lt, arba tel.:  (8 5) 230 53 71. 


 

2015-10-28

 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras vykdydamas ES projektą ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas" Nr. VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-005 atliko analizę ir tyrimą LR Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo įgyvendinimo srityje. Kviečiame susipažinti:

 

2015-09-28

 

2015 m. rugsėjo 24 d. Socialinių mokslų kolegijoje (Kalvarijų g. 137 E, Vilnius) vyko tarptautinė konferencija „Prevencijos svarba vaikų gyvenimo kokybės gerinimui". Konferencijoje dalyvavo Seimo nariai, Švietimo ir mokslo ministerijos, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro, savivaldybių administracijų, policijos, mokyklų, universitetų , nevyriausybinių organizacijų atstovai, svečiai iš Islandijos, Norvegijos, Čekijos ir Švedijos.

Konferencijoje Švietimo ir mokslo viceministrė Natalja Istomina pristatė ministerijos prioritetus prevencijos srityje, prof. Apolinaras Zaborskis pateikė Lietuvos mokinių ir kitų šalių mokinių gyvensenos ir gyvenimo kokybės palyginimą, psichologas Robertas Povilaitis, „Vaikų linijos" vadovas, kalbėjo apie patyčių ir kitų smurto formų prevenciją pagal ekologinį modelį. Taip pat pristatytas praktinio taikymo Švedijos mokyklose pavyzdys - programa „Friends", kalbėta apie Olweus, kitų prevencinių programų sėkmės veiksnius, lemiančius jų tęstinumą ir veiksmingumą, prevencinių programų akreditavimą kaip vieną iš efektyvios prevencijos veiksnių, pirminę prevenciją kaip didžiausią auditoriją pasiekiantį ir svarbiausią veiklos modelį.

Konferencijos pranešimai:

Švietimo ir mokslo ministerijos prioritetai prevencijos srityje. Dr. Natalja Istomina, Švietimo ir mokslo viceministrė

Lietuvos mokinių gyvensena ir gyvenimo kokybė: pokyčiai ir tarptautinis palyginimas. Prof. Apolinaras Zaborskis, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, HBSC tyrimo Lietuvoje koordinatorius

Jaunų žmonių psichikos sveikatos stiprinimas, sutrikimų prevencija ir racionalus visuomeninių išteklių panaudojimas. Prof. dr. Arne Holte, Norvegijos visuomenės sveikatos instituto direktoriaus pavaduotojas

Patyčių ir kitų smurto formų prevencija pagal ekologinį modelį. Dr. Robertas Povilaitis, VšĮ „Vaikų linija" vadovas, psichologas

Prevencinių programų sertifikavimo sistema Čekijos Respublikoje. Markéta Čermáková, Nacionalinio švietimo instituto Sertifikavimo agentūros pirminės rizikingo elgesio prevencijos sertifikavimo specialist

Įrodymais pagrįsta prevencija. Islandijos modelis. Jón Sigfússon, Reikjaviko Universiteto Islandijos Socialinių tyrimų ir analizės centro direktorius

Olweus patyčių prevencijos programos efektyvumas ir sėkmės veiksniai, lemiantys lojalumą programai ir jos tęstinumą. André Baraldsnes, Olweus patyčių prevencijos programos vyresnysis instruktorius/konsultantas Bergeno universiteto tyrimų centre bei Vaikų ir jaunimo psichikos sveikatos ir gerovės centre

Teisinis patyčių ir diskriminacijos reglamentavimas Švedijoje. Programa Friends - praktinio taikymo Švedijos mokyklose pavyzdys. Lars Arrhenius, organizacijos Friends vadovas

Projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas" indėlis prevencinės veiklos plėtotei. Irma Čižienė, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro direktorė

 

 

 
 
    

 

Konferencija organizavo Švietimo ir mokslo ministerija ir Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras valstybės projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas" lėšomis. Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos biudžeto.

Patvirtinimas apie dalyvavimą konferencijoje>>

 

 2015-05-25

 

Šių metų gegužės 21 d. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre įvyko metinis renginys mokyklų, skirtų mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, vadovams. Jame pranešimus skaitė Gražina Šeibokienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo departamento Švietimo pagalbos skyriaus vedėja,  Daiva Vaišnorienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo departamento Švietimo pagalbos skyriaus vyriausioji specialistė, Teresa Aidukienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Pedagogų veiklos skyriaus vyriausioji specialistė, Virginija Karalienė, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro Specialiosios pedagogikos skyriaus gydytoja neurologė, Genė Žilinskienė, Gelgaudiškio ,,Šaltinio" specialiojo ugdymo centro ugdymo skyriaus vedėja ir Edita Astapovičienė, Vilniaus ,,Atgajos" specialiosios mokyklos direktorė.


Renginio metu buvo nutarta steigti mokyklų, skirtų mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, vadovams, asociaciją. Išrinktas organizacinis komitetas.

 

Renginyje skaityti pranešimai:

Agresija, kaip netoleruotinas elgesys klasėje. Dr. V. Karalienė

Pozityvaus elgesio palaikymo sistemos kūrimas ir pritaikymas. Genė Žilinskienė, Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro ugdymo skyriaus vedėja

Ugdymo planas – mokinių ugdymosi reikmėms tenkinti ir mokyklos veiklos tikslams įgyvendinti. Daiva Vaišnorienė, Švietimo pagalbos skyriaus vyriausioji specialistė

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų profesinio tobulėjimo aktualijos. Teresa Aidukienė, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Pedagogų veiklos skyriaus vyriausioji specialistė

 


 

2015-05-07

 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras įgyvendinant ESF projekto „Pagalbos mokiniui efektyvumo ir kokybės  plėtra, II  etapas", Nr. VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-002, surengė baigiamają viešinimo konferenciją, kurios tikslas - pristatyti projekto veiklų rezultatus, pasiekimus, apžvelgti veiklų tęstinumo galimybes.

 


Konferencijoje pranešimus skaitė prof. habil.  dr. Vilija Targamadzė, dr. P. Skruibis, dr. N. Grigutytė, dr. O. Monkevičienė, projekto veiklų dalyviai, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro specialistai. Konferencijoje dalyvavo projekto  konsultantus,  ŠMM   ir mokyklų administracijos atstovai,  mokytojai,  švietimo pagalbos specialistai.

Konferencijoje skaityti pranešimai: 

„Pagalbos mokiniui efektyvumo ir kokybės  plėtra, II  etapas". Dalia Žičkienė.

Pranešimas. Prof. habil.  dr. Vilija Targamadzė

"Šiandieniniai iššūkiai ikimokyklinio ugdymo kokybei". O. Monkevičienė

Seksualinių nusikaltimų prieš vaikus intervencija mokykloje: specialistų patirties ir žinių analizė. Dr. N. Grigutytė

"Jaunų žmonių savižudybės - prevencijos galimybės Lietuvoje". Dr. P. Skruibis

"Vaiko įvertinimo metodikos psichologų praktinėje veikloje". V. Gudauskienė

 "5- 7 metų vaiko kalbos raidos vertinimo metodikos „Urtės ir Motiejaus diena" pristatymas,  jos naudojimo praktiniai aspektai ir ateities perspektyvos". Lina Palačionienė, Vaida Stupurienė


 
Anksčiau publikuotos aktualijos>>
     
     
   
  
  
   
Į viršų Left Alt+z Enter
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras
Viršuliškių g. 103, LT-05115 Vilnius, tel. (8~5) 242 64 03, faks. (8~5) 242 64 03, el. paštas: info@sppc.lt 
Sprendimas: Idamas