Psichologų atestacija

Psichologų, dirbančių švietimo sistemoje, kompetencijos ir praktinės veiklos įvertinimą bei kvalifikacinių kategorijų suteikimo tvarką reglamentuoja Psichologų, teikiančių pagalbą mokiniui, atestacijos nuostatai (LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. ISAK-101 „Dėl psichologų, teikiančių pagalbą mokiniui, atestacijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. 2008 m. rugsėjo 15 d. Nr. ISAK-2575. Vilnius). Psichologų atestacijos nuostatai, 1 PRIEDAS, 2 PRIEDAS, 3 PRIEDAS)

Psichologų atestaciją  vykdo Psichologų atestacijos komisija veikianti prie Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro. Psichologų atestacijos komisijos sudėtis  patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu („Dėl psichologų atestacijos komisijos patvirtinimo“. 2016 m.  gegužės 5 d. Nr. V-419. Vilnius). Psichologų atestacijos komisijos pirmininke komisijos narių išrinkta  Irma Čižienė, pirmininkės pavaduotoja komisijos narių  išrinkta  Aida Šimelionienė. Komisijos sudėtis

Psichologo praktinė veikla vertinama pagal Psichologo praktinės veiklos vertinimo sričių ir kriterijų lentelę (Psichologų, teikiančių pagalbą mokiniui, atestacijos nuostatų 1 priedas). Ją atlieka psichologo praktinės veiklos vertintojas.  Psichologo praktinės veiklos vertintojų sąrašas patvirtintas  Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro direktorės įsakymu „Dėl praktinės veiklos vertintojų paskyrimo 2017 metams. 2017 metų praktinės veiklos vertintojų sąrašas.

Komisijos sekretore  Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro direktorės įsakymu paskirta Vida Gudauskienė. Psichologai prašymą atestuotis atitinkamai kvalifikacinei kategorijai Prašymas A ar nustatyti jo veiklos atitiktį turimai kvalifikacinei kategorijai Prašymas B  ir Psichologų, teikiančių pagalbą mokiniui, atestacijos nuostatų 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 17 punktuose nurodytus dokumentus (popieriniu variantu) pateikia

Psichologų atestacijos sekretorei Vidai Gudauskienei (kontaktai pasiteiravimui: tel. (85)2426396, el.p.: vida.gudauskiene@sppc.lt).

Psichologų, teikiančių pagalbą mokiniui, atestacijos komisijos posėdžių datos 2018 metais: kovo 16 d., birželio 15 d., spalio 26 d. ir gruodžio 14 d.